BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej

Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej, w wymiarze 1/5 etatu.
Załącznik
do Zarządzenia Nr 3/10
Kierownika GOPS Zbójna
z dnia 29 listopada 2010 r.

OGŁOSZENIE
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej
z dnia 29 listopada 2010 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej
ogłasza nabór kandydatów na samodzielne stanowisko pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej,
ul. Łomżyńska, 18-416 Zbójna.

I.Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

II.Określenie wymagań stanowiska urzędniczego:
Główny księgowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej, w wymiarze 1/4 etatu.

III.Określenie wymagań:

1.Wymagania kwalifikacyjne:
Do naboru może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
2) ma pełną zdolność czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
3) nie był prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku oraz posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
▪ ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, wyższe studia zawodowe o kierunkach ekonomicznych, uzupełniające studia magisterskie o kierunkach ekonomicznych lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3– letnią praktykę w księgowości,
▪ ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6– letnią praktykę w księgowości.
▪ jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
▪ posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2.Wymagania dodatkowe:
- znajomość rozliczania projektów unijnych,
- znajomość rachunkowości budżetowej, przepisów ZUS i podatkowych,
- umiejętność obsługi programu PŁATNIK, WORD, EXCEL,
- znajomość zasad księgowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych oraz rachunkowości,
- dobra orientacja w przepisach z zakresu Prawa zamówień publicznych,
- podstawowa znajomość procedur administracyjnych (KPA),
- znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej,
- umiejętność pracy w zespole,
- dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

IV.Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
• obsługa finansowo - księgowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
• prowadzenie rachunkowości jednostki
• wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
• dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
• dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,
• realizację zadań w zakresie rachunkowości podatkowej, ewidencji i sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• sporządzanie planów i sprawozdań finansowych jednostki budżetowej,
• dokonywanie przelewów drogą elektroniczną.
• księgowanie środków pozyskanych z funduszy pozabudżetowych.

V. Wymagane dokumenty:
1. Dokumenty niezbędne:
• list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy lub curriculum vitae,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, kopie dokumentów o ukończonych kursach podnoszących kwalifikacje oraz kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
• kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
• oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami pieniężnymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z póżn. zm.),
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
• oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko głównego księgowego.
• aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza uprawnionego do stwierdzenia możliwości podjęcia pracy na w/w stanowisku.
2. Warunki pracy:
a) wymiar czasu pracy: ¼ etatu,
b) miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej,

Wymagane dokumenty : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

VI. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów.
Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Nabór na stanowisko urzędnicze” w terminie do 14 grudnia 2010 r. do godz. 1530 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna ( pokój nr 3 ).
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


VII. Inne informacje.
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zbójna po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze.

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w GOPS w Zbójnej
Osobą upoważnioną do kontaktu jest mgr Renata Bajno – Kierownik GOPS w Zbójnej
tel. 086 2140330Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 29 lis 2010 23:42
Data opublikowania: poniedziałek, 29 lis 2010 23:49
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1344 razy