BIP Gminy Zbójna

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Na Usługi integracji społecznej

 
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Zbójna uzyskała dodatkową dotację w wysokości 19 500PLN, całość dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.
 
1.      ZAMAWIAJĄCY
Gmina Zbójna, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.
 
Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;
 
2.      SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Urzędzie Gminy w Zbójna, ul. Łomżyńska 64, dnia 14.05.2010 o godzinie 10.00.
 
3.      PROCEDURA
Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.
 
4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)
 Działanie nr 1.
Realizacja zajęć w świetlicy w Dobrymlesie dla 30 dzieci, w tym pomoc logopedyczna. Społecznym.
Planowana kwota na realizację zadania: 8000 zł
Termin wykonania zamówienia : sierpień – wrzesień 2010 r.
Działanie nr 2.
Realizacja zajęć w świetlicy w Kuziach dla 30 dzieci, w tym pomoc logopedyczna.
Planowana kwota na realizację zadania: 8000 zł
Termin wykonania zamówienia : sierpień - wrzesień 2010 r.
Działanie nr 3.
Podnoszenie kwalifikacji zawodowych liderów dla potrzeb społeczności gminnej – przeszkolenie jednej osoby z zakresu prawa pracy, pozyskiwania środków z Unii Europejskiej i tworzenia stron internetowych.
Planowana kwota na realizację zadania: 3500 zł
Termin wykonania zamówienia : sierpień - wrzesień 2010 r.


Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.
Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: miesiąc pracy usługodawcy dla działań 1 i 2 oraz wykonanie usług opisanych powyżej na rzecz 1 beneficjenta dla działania 3.
 
5.      UPRAWNIENI USŁUGODAWCY
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:
1.      Organizacje pozarządowe (NGOs)
2.      Organizacje kościelne
3.      Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,
4.      Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze
5.      Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,
 
6. PODMIOTY WYKLUCZONE Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Następujące podmioty są wykluczone z ubiegania się o udzielenie zamówienia:
a) Partie polityczne,
b) Organizacje pracodawców,
c) Fundacje utworzone przez partie polityczne,
d) Kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia
18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001r. Nr 81, poz. 889, z póź. zm.)

7. MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE (KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ)

w odniesieniu do zadania opisanego w pkt. 4, działanie 1:
- grupa odbiorców – dzieci
- dysponowanie odpowiednią bazą lokalową oraz toaletą,
- przygotowanie pedagogiczne osób realizujących zajęcia.

w odniesieniu do zadania opisanego w pkt. 4, działanie 2:
- grupa odbiorców – dzieci
- dysponowanie odpowiednią bazą lokalową oraz toaletą,
- przygotowanie pedagogiczne osób realizujących zajęcia.
w odniesieniu do zadania opisanego w pkt. 4, działanie 3:
-uprawnienia do przeprowadzania szkoleń w w/w zakresu

JAKO PRORYTETOWE BĘDZIE TRAKTOWANE W KAZDYM PUNKCIE USŁUG
ZATRUDNIENIE W REALIZACJI OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH W GMINIE ZBÓJNA.

8. KOSZTY KWALIFIKOWANE

Finansowaniu podlegają jedynie koszty określone w Podręczniku, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, liczone zgodnie z zasadami w nim zawartymi.

7.      PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT
 
SKŁADANIE OFERT
a)      Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy w Zbójnej ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna w terminie do 09.07.2010 r.
b)      Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)
c)      Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem
„Oferta na świadczenie usług: tytuł usługi taki jak w pkt. 4, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.
 
OCENA OFERT
1.      Ocena ofert i wybór najkorzystniejsze oferty odbywać się będzie w 3 etapach:
a.       Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6
b.     Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).
Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.
c.       Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),
2.      Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 2 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.
3.      Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.
4.      Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.
 
8.      KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM
W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Sylwią Kobrzyńską - pracownikiem socjalnym GOPS w Zbójnej, pokój nr 2, tel. (86) 2140 330 gops_zbojna@wp.pl
 
9.      ZAŁĄCZNIKI
1.      Formularz Oferty
2.      Wzór Umowy
3.      Wzór Sprawozdania


 

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 2 lip 2010 14:03
Data opublikowania: piątek, 2 lip 2010 14:05
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1479 razy