BIP Gminy Zbójna

Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku z dnia 5.12.2016 r.

O B W I E S Z C Z E N I E PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 5 grudnia 2016 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 5 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 25 ust.2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (tj. Dz.U. z 2013 r. ze zm.1) podaję do wiadomości treść Postanowienia Komisarza Wyborczego w Białymstoku o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego
Jarosław Zygmunt Dworzański1Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r.poz.1871 i z 2015 r. poz. 1045, 1485
P O S T A N O W I E N I E
KOMISARZA WYBORCZEGO W BIAŁYMSTOKU

z dnia 5 grudnia 2016 r.

o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczegoNa podstawie art.20 ust.4 z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym ( tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 706 ze zm.1) w związku z prawomocnym wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. - sygnatura akt II OSK 1934/16 oraz art.40a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz..112 ze zm.2) w związku z art. 1 ust. 2 ustawy o referendum lokalnym, Komisarz Wyborczy w Białymstoku postanawia:

§ 1 Przeprowadzić referendum wojewódzkie w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

§ 2. Określić treść pytania referendalnego w brzmieniu: Czy jest Pan/i za wybudowaniem w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego?

§ 3. Wyznaczyć datę referendum na niedzielę 15 stycznia 2017 r.

§ 4. Określić terminy wykonania czynności związanych z przeprowadzeniem referendum jak w kalendarzu czynności stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego postanowienia.

§ 5. Ustalić wzór i treść karty do głosowania jak w załączniku Nr 2 do niniejszego postanowienia.

§ 6. Określić wzór i treść nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a jak w załączniku Nr 3 do niniejszego postanowienia.

§ 7. Wykonanie postanowienia powierzyć Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Marszałkowi Województwa Podlaskiego stosownie do przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

§ 8. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze województwa podlaskiego.
Komisarz Wyborczy
w Białymstoku
Bogdan Łaszkiewicz

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 19 gru 2016 14:23
Data opublikowania: poniedziałek, 19 gru 2016 14:26
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 220 razy