BIP Gminy Zbójna

Nabór na Doradcę Zawodowego i Psychologa do projektu „Wygrajmy z bezradnością”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na stanowisko Doradcę Zawodowego i Psychologa –do projektu: " Wygrajmy z bezradnością " Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. 01.08.2012 – 30.10.2012)
Zbójna, dnia 13.07.2012 r..

Nabór na Doradcę Zawodowego i Psychologa do projektu „Wygrajmy z bezradnością” w ramach poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej ogłasza nabór na stanowisko Doradcę Zawodowego i Psychologa –do projektu: " Wygrajmy z bezradnością "

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. 01.08.2012 – 30.10.2012)

Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe

minimum 2-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

Poradnictwo zawodowe mogą realizować wyłącznie osoby uprawnione do świadczenia tego typu usług rynku pracy, określone w odrębnych przepisach, zwłaszcza w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.


Wymagania dodatkowe:

komunikatywność, odpowiedzialność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

–doradztwo zawodowe i psychologiczne dla beneficjentów ostatecznych projektu (współpraca przy budowaniu diagnozy edukacyjno zawodowej uczestników projektu, pomoc w wyborze zawodu , tworzenie indywidualnych planów zawodowych, poradnictwo psychologiczne). 24 godz. – doradztwo grupowe. 16 godz. – doradztwo indywidualne – ilość godzin ustalana indywidualnie ze Zleceniodawcą.

Wymagane dokumenty:

życiorys zawodowy;

Dokumenty pożądane:

kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń;Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójnaw terminie do dnia 20 lipca 2012 roku (data wpływu)

Aplikacje, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnej po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy – GOPS w Zbójnej, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl

Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 16 lip 2012 18:47
Data opublikowania: poniedziałek, 16 lip 2012 18:53
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 912 razy