BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 28/16 Wójta Gminy Zbójna

z dnia: 5 maja 2016 r.
w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zbójna

                     Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1-2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1774) oraz
§ 5 ust.3 uchwały Nr XXIV/131/13 Rady Gminy Zbójna z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:

 

§ 1

 


 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym, stanowiącą własność Gminy Zbójna, położoną w Dobrym Lesie
  na działce Nr 871/2 o pow. 0,2050 ha, KW. LM1L/00008124/1, szczegółowo opisaną
  w wykazie, stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Przeznacza się do sprzedaży w formie przetargowej wyodrębnione własnościowe prawo
  do lokalu mieszkalnego Nr 4 o pow. 36,00 m2 w budynku domu nauczyciela w Kuziach Nr 35 na I piętrze wraz z przynależną do lokalu piwnicą o pow. 8,68 m i udziałem 1375/10000 w częściach wspólnych budynku oraz w działce położonej w Kuziach
  Nr 462/9 o powierzchni 1314 m2stanowiącej własność Gminy Zbójna, zapisanej
  w Księdze Wieczystej KW LM1L/00069936/1, szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

1. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie
     Urzędu Gminy Zbójna i w sołectwach, w których położone są nieruchomości przez okres
     21 dni, oraz na stronie internetowej www.zbojnapowiatlomzynski.pl.
2. Informacja o wywieszeniu wykazu, o którym mowa w ust.1 zostanie opublikowana
     na internetowym serwisie prasowym PGN: www.nieruchomosciprzetargi.org.
  

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

     Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                                     Zenon Białobrzeski                                                                                                                                                                                             

Pliki do pobrania:

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 maj 2016 13:21
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 200 razy