BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA treścI SIWZ-DROGA GMINNA nr104473B w DOBRYM LESIE

WYJAŚNIENIA treści SIWZ znak SG.341-14/10 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 104473B w Dobrym Lesie

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak SG.341-14/10

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 104473B w Dobrym Lesie.W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: SG.341-14/10, Zamawiający:
Gmina Zbójna , 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

Po przeanalizowaniu PT Wykonawca stwierdził następujące rozbieżności:
w przedmiarze robót nie uwzględniono następujących robót wynikających z PT:
1.Wykopy 600m3
2.Nasypy 1264 m3
w tym 834 z gruntu dowiezionego z zewnątrz(z dokopu)
W związku z tym pytanie:

1.Czy w kosztorysie ofertowym ilość robót ziemnych przyjmować zgodnie z przedmiarem
czy zgodnie z dokumentacją projektową ?

Odpowiedź:

Ad. 1
Projekt zagospodarowania wraz z opisem technicznym do projektu budowlanego, w którym podane są wartości robót ziemnych i powierzchni utwardzonych obejmuje cały zakres projektowanej inwestycji tj.:
1. przebudowę drogi gminnej nr 104473B długości 857,08 m w Dobrym Lesie polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej i zjazdów z drogi, jednostronnego chodnika, jednostronnego pobocza żwirowego
2. budowę ciągu pieszo-jezdnego długości 243,66 m w kierunku rzeki polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej i żwirowych poboczy
3. zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej polegające na wykonaniu dojazdu i ciągów pieszych.
Do przetargu przyjęto tylko część tej inwestycji tj.:
przebudowę drogi gminnej nr 104473B długości 857,08 m w Dobrym Lesie polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznej na istniejącej nawierzchni gruntowo-żwirowej, lewostronnego pobocza żwirowego wraz ze zjazdami żwirowymi na posesje na całym odcinku drogi oraz jednostronnego chodnika z prawej strony jezdni ale tylko na odcinku od km 0+230 do km 0+857,08. Chodnik oddzielony od jezdni krawężnikiem.
W związku z tym w kosztorysie ofertowym należy przyjmować ilość robót ziemnych zgodną z przedmiarem.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 26 lis 2010 09:03
Data opublikowania: piątek, 26 lis 2010 09:07
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:33
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1100 razy