BIP Gminy Zbójna

FORMULARZ ZGŁASZANIA OPINII


Załącznik
do szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

przyjętego Uchwałą Nr XXVIII/140/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 października 2010 r.

FORMULARZ
ZGŁASZANIA OPINII


Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, który jest konsultowany
1. Program Współpracy Gminy Zbójna z Organizacjami Pożytku Publicznego na rok ….
/ ewentualnie Uchwała w sprawie:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
2. §
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Proponowane zmiany brzmienia zapisu lub treści nowego przepisu (w przypadku propozycji dodania nowego przepisu, w polu 3 wpisać należy: NOWY PRZEPIS
3. ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Uzasadnienie wprowadzenia zmiany/wprowadzenia nowego zapisu
4. ………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Metryczka
Podmiot zgłaszający

Osoba do kontaktu w sprawie zgłoszonej opinii

Telefon/fax

E-mail lub adres pocztowy

Podpis i pieczęć

Data powstania: poniedziałek, 8 lis 2010 11:03
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lis 2010 11:05
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 617 razy