BIP Gminy Zbójna

UCHWAŁA Nr XXVIII/140/10 Rady Gminy Zbójna

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
UCHWAŁA Nr XXVIII/140/10
Rady Gminy Zbójna
z dnia 28 października 2010 r.

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873, z 2004r. Nr 64 poz. 593,
Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135, z 2005r. Nr 155 poz. 1298, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, Nr 249 poz. 2104, z 2006r. Nr 94 poz. 651, z 2008r. Nr 209 poz. 1316, z 2009r. Nr 19 poz. 100, Nr 22 poz. 120, Nr 157 poz. 1241, z 2010 Nr 28 poz.146, Nr 127, poz.857)


Rada Gminy Zbójna uchwala, co następuje:


§ 1

Szczegółowy sposób konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego
lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, określa załącznik
do niniejszej uchwały.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Zbójna


Jan Gawrych

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 8 lis 2010 10:49
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lis 2010 10:53
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 690 razy