BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-DROGI WEWNĘTRZNE W ZBÓJNEJ ETAP I.

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna-ETAP I .
26.10.2010r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Przebudowa układu drogowego dróg gminnych na terenie miejscowości Zbójna-ETAP I .
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
BIK-PROJEKT Sp. Z o.o. w Łomży
18-400 Łomża
ul. Poligonowa 32
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1
BIK-PROJEKT Sp. Z o.o.
w Łomży
18-400 Łomża
ul. Poligonowa 32
100 pkt

2 Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o.
18-400 Łomża
ul. Sikorskiego 156.
99,28 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 2 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 27 paź 2010 13:12
Data opublikowania: środa, 27 paź 2010 13:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:33
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1174 razy