BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-UTWARDZENIE PLACU PRZED BUDYNKIEM GIMNAZJUM

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Utwardzenie placu przed budynkiem Gimnazjum.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Utwardzenie placu przed budynkiem Gimnazjum.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
„TRUSMO” Sp. Z o.o.
ul. Kolonie 7B
07-411 Rzekuń
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1
Mroczkowski Krzysztof PHU Centrum Budownictwa-Dociepleń MROCZKOWSKI,
ul. Poznańska 37, 18-400 Łomża
49,42 pkt

2 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE
„WÓDEX”
Wacław Dąbrowski
18-413 Miastkowo
ul. Warszawska 10
78,74 pkt
3 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE „TRUSMO” Sp. Z o.o.
ul. Kolonie 7B, 07-411 Rzekuń 100 pkt
4 „KDL” Monika Tyszka
ul. Berlinga 7/5
07-410 Ostrołęka 68,66 pkt
5 ZAKŁAD REMONTOWO –BUDOWLANY „KAM-BUD”
Ryszard Kamionowski
07-409 Ostrołęka,
ul. Podbipięty 24 70,69 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęło 5 ofert.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 16 wrz 2010 13:28
Data opublikowania: czwartek, 16 wrz 2010 13:32
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:32
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1140 razy