BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-WODOCIĄG

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna obejmująca odcinek o długości 12,6km Zbójna-Osowiec-Laski wraz z przyłączami.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Zbójna obejmująca odcinek
o długości 12,6km Zbójna-Osowiec-Laski wraz z przyłączami.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Wodociągi Wiejskie Spółka z o.o. w Łomży,
ul. Akademicka 18
18-402 Łomża
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1
Wodociągi Wiejskie Spółka z o.o. w Łomży,
ul. Akademicka 18
18-402 Łomża
100 pkt


2 KONSORCJUM FIRM:
- Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL” ul. Ustronna 7, 08-300 Sokołów Podlaski,
- HYDRO-STAL Produkcja Handel Usługi, ul. Kosowska 44, 08-300 Sokołow Podlaski.
85,85 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 2 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 26 lip 2010 11:59
Data opublikowania: poniedziałek, 26 lip 2010 12:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:31
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1213 razy