BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-KREDYT

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji.


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w
wysokości 3.500.000,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
występującego w związku z realizacją inwestycji.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.,
Oddział w Białymstoku,
15-282 Białystok, ul. Piękna 1

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1
Bank Gospodarstwa Krajowego
Oddział w Białymstoku,
15-281 Białystok, ul. Legionowa 28

99,24 pkt


2
Konsorcjum bankowe:
-Bank
Spółdzielczy w Łomży, 18-400 Łomża,
Al. Legionów 5- reprezentujący konsorcjum

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. w Warszawie oddział w Łomży ul. Szosa Zambrowska 29a, 18-400 Łomża
87,03 pkt

3
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.,
Oddział w Białymstoku,
15-282 Białystok, ul. Piękna 1
100 pkt


Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 16 cze 2010 08:21
Data opublikowania: środa, 16 cze 2010 08:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:31
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1302 razy