BIP Gminy Zbójna

Wyjaśnienia II-kredyt

WYJAŚNIENIA II treści SIWZ znak UE.341-4/10

Zbójna, dnia 11.06.2010r.
WYJAŚNIENIA II

treści SIWZ znak UE.341-4/10

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługę bankową dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w
wysokości 3.500.000,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
występującego w związku z realizacją inwestycji.


W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.341-4/10, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn.zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej dodatkową dokumentację do oceny ryzyka kredytowego, o którą zwracają się Wykonawcy:

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco kontrasygnaty Skarbnika Gminy, która będzie polegała na zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika z dopiskiem - „Kontrasygnuję” oraz wskazaniem funkcji osoby kontrasygnującej weksel - „ Skarbnik (główny księgowy) Gminy …………” Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż zamieszczenie na wekslu podpisu Skarbnika nie będzie traktowane jako udzielenie poręczenia wekslowego tylko jako podpis warunkujący ważność zobowiązania wystawcy weksla – jednostki samorządu terytorialnego ?

2. Czy Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji ?

3. Czy Zamawiający dopuszcza uzależnienie podpisania umowy kredytu od przedłożenia pozytywnej opinii RIO dotyczącej możliwości :
 spłaty kredytu oraz prawidłowości prognozy kwoty długu ?
 i sfinansowania deficytu budżetu Gminy na 2010 r. (po zmianach ) wg stanu określonego Uchwałą nr XXV/121/10 z dnia 01.06.2010 r.

4. Czy Zamawiający przewiduje karencję w spłacie odsetek?

5. Czy Zamawiający potwierdza, iż wystąpi karencja w spłacie kapitału tj. do dnia 29 września 2010 r. ?


6. Czy Zamawiający dopuszcza uzależnienie podpisania umowy kredytu od przedłożenia Zarządzenia Wójta Gminy o zaciągnięciu kredytu w ramach limitu określonego w uchwale budżetowej, które wskazywałoby źródła spłaty kredytu oraz zabezpieczenie kredytu względnie odrębnej uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu wskazującej źródła jego spłaty oraz zabezpieczenie? ( w uchwale Nr XXII/106/09 z dnia 29 grudnia 2009r w sprawie uchwalenia budżetu znajduje się jedynie określenie limitu zobowiązań z tytułu kredytów oraz upoważnienie wójta do ich zaciągania, brakuje natomiast postanowień o zaciągnięciu kredytu będącego przedmiotem przetargu).

7. Czy Zamawiający dopuszcza uzależnienie podpisania umowy od przedłożenia uchwały Rady Gminy zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010r. w zakresie dostosowania kwoty limitu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty odpowiadającej co najmniej wartości kredytu tj. 3.500.00,00zł (zgodnie z § & pkt b) uchwały nr XXII/106/09 obecnie obowiązujący limit to 2.607.160,00zł)?


8. W jakich kwotach płacone będą raty kapitałowe, czy 80 rat ma być po 43.210,00 zł, a ostatnia wyrównawcza w wysokości 43.200,00 zł. Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie lub przedstawienie szczegółowego harmonogramu spłaty?


9. Czy Zamawiający może potwierdzić, iż do wyliczenia ceny oraz w okresie kredytowym należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku tj. 365/366?

10. Czy Zamawiający potwierdza, iż do wyliczenia ceny należy przyjąć informacje dotyczące uruchomienia i spłaty kredytu wymienione w rozdziale III SIWZ pt. „Opis przedmiotu zamówienia”.

11. Czy Zamawiający dopuszcza odstąpienia od zawarcia w umowie zapisu zawartego w pkt 19 Załącznika nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia przyszłej umowy) w części dotyczącej „wyznaczenia nowego, uzgodnionego przez strony w formie pisemnej terminu spłaty zadłużenia” w przypadku wypowiedzenia umowy kredytu w związku z faktem, że prawnym skutkiem wypowiedzenia kredytu jest postawienie w stan wymagalności całej kwoty kredytu z chwilą upływu okresu wypowiedzenia?

12. Ponadto prosimy o przekazanie opinii RIO z wykonania budżetu na rok 2009 r.


13. Uchwała Rady w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego za ostatni rok.


Odpowiedzi:
Ad.1
Zamawiający dopuszcza możliwość zamieszczenia na wekslu in blanco takiej kontrasygnaty Skarbnika Gminy.

Ad.2
Zamawiający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Ad.3
Zamawiający dopuszcza uzależnienie podpisania umowy kredytu od przedłożenia pozytywnej opinii RIO dotyczącej możliwości :
 spłaty kredytu oraz prawidłowości prognozy kwoty długu.
 i sfinansowania deficytu budżetu Gminy na 2010 r. (po zmianach ) wg stanu określonego Uchwałą nr XXV/121/10 z dnia 01.06.2010 r.

Ad. 4
Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie odsetek.


Ad.5
Zamawiający potwierdza, że wystąpi karencja w spłacie kapitału tj. do dnia 29 września 2010r.


Ad. 6
Zamawiający dopuszcza uzależnienie podpisania umowy kredytu od przedłożenia Zarządzenia Wójta Gminy o zaciągnięciu kredytu w ramach limitu określonego w uchwale budżetowej odrębnej uchwały Rady Gminy.

Ad.7
Zamawiający zamieszcza tą uchwałę w załączniku.

Ad.8
Zamawiający potwierdza kwoty rat kapitałowych zawarte w pytaniu.

Ad. 9
Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny oraz w okresie kredytowym należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku tj. 365/366.

Ad.10
Zamawiający potwierdza, że do wyliczenia ceny należy przyjąć informacje dotyczące uruchomienia i spłaty kredytu wymienione w rozdziale III SIWZ pt. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Ad. 11
Zamawiający dopuszcza odstąpienie od zawarcia w umowie zapisu zawartego w pkt 19 Załącznika nr 5 do SIWZ (Istotne postanowienia przyszłej umowy) w części dotyczącej „wyznaczenia nowego, uzgodnionego przez strony w formie pisemnej terminu spłaty zadłużenia”

Ad.12
Uchwała ta jest umieszczona m.in. jako załącznik do SIWZ.

Ad.13
Uchwałę zamieszcza się w załączniku.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 11 cze 2010 15:27
Data opublikowania: piątek, 11 cze 2010 15:34
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:30
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1367 razy