BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-OLEJ NAPĘDOWY

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Dostawa 20.000 litrów oleju napędowego do zbiornika przy Urzędzie Gminy Zbójna w 2010 roku.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa 20.000 litrów oleju napędowego do zbiornika
przy Urzędzie Gminy Zbójna
w 2010 roku.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Benzol Sp. Z o.o.,
ul. Graniczna 7 ,
07-410 Ostrołęka
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ŻAR”
Arkadiusz Saczewski,
ul. Sokołowska 159-165,
08-110 Siedlce 96,34 pkt

2 Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe
„KURPIEWSKI” Jan Kurpiewski
ul. Strusia 9,
18-400 Łomża. 98,14 pkt

3 P.T.H.U. PRYMA1,
Hanna Gosk,
Aleja Legionów 147F,
18-400 Łomża. 99,76 pkt
4. Benzol Sp. Z o.o.,
ul. Graniczna 7 ,
07-410 Ostrołęka 100 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 4 oferty.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.
Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 21 maj 2010 14:52
Data opublikowania: piątek, 21 maj 2010 15:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:30
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1290 razy