BIP Gminy Zbójna

Wyjaśnienia do SIWZ-kredyt

WYJAŚNIENIA treści SIWZ znak UE.341-4/10 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługę bankową dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3.500.000,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji.
Zbójna, dnia 18.05.2010r.
WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak UE.341-4/10

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Usługę bankową dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w
wysokości 3.500.000,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego
występującego w związku z realizacją inwestycji.


W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.341-4/10, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z późn.zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej dodatkową dokumentację do oceny ryzyka kredytowego, o którą zwrócił się Wykonawca:

1. Zaświadczenia o nadaniu numeru REGON, NIP,
2. Statut Gminy,
3. Dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu, ustanawiania zabezpieczeń,
4. Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą ( z uwzględnieniem nazwy, numeru REGON, NIP),
5. Wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenie, ostateczny termin spłaty),
6. Uchwałę budżetową na rok bieżący wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu i opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu,
7. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2010r. (Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS oraz Rb-27S i Rb-28S),
8. Sprawozdania z wykonania budżetu za I kwartał 2010r. (Rb-N, Rb-Z, Rb-NDS oraz Rb-27S i Rb-28S),
9. Informację o zobowiązaniach wg tytułów dłużnych oraz udzielonych poręczeniach i gwarancjach,
10. Uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,
11. Uchwałę wskazującą źródła spłaty oraz zabezpieczenie kredytu,
12. Opinię RIO o możliwości spłaty wnioskowanego kredytu.

Odpowiedzi:
Ad.1
Umieszczono w załączniku.
Ad.2
Umieszczono w załączniku.
Ad.3
Umieszczono w załączniku.


Ad.4
Instytucje powiązane kapitałowo i organizacyjnie z Gminą Zbójna:
- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zbójnej, 18-146 Zbójna, ul. Łomżyńska 35;
REGON:000272840, NIP: 718-17-82-210
- Szkoła Podstawowa w Kuziach, 18-416 Zbójna, REGON: 001128630, NIP:718-17-82-173;
- Szkoła Podstawowa w Dobrym Lesie, 18-416 Zbójna, REGON:001128624,
NIP:718-17-83-729,
- Gimnazjum w Zbójnej, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 35, REGON: 450700542,
NIP: 718-17-82-859;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64,
REGON: 450010330, NIP 718-17-74-185;
- Gminny Ośrodek Kultury w Zbójnej, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 44,
REGON:450022792, NIP: 721-11-37-892.

Ad.5
Instytucje, w których Gmina Zbójna korzysta z kredytów i/lub pożyczek:

I. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 5
a) Umowa pożyczki Nr 045/05/B-OZ/LZ-118/9 na 110.365,00zł
Aktualne zadłużenie: 20.700,00zł
Miesięczne obciążenia: 2.300,00zł
Ostateczny termin spłaty: 31.12.2010r.
b) Umowa pożyczki Nr 027/09/B-LZ/Pz-118/9 na 350.000,00zł
Aktualne zadłużenie: 326.480,00zł
Miesięczne obciążenia: 5.830,00zł
Ostateczny termin spłaty: 31.12.2014r.

II. Bank DnB NORD Polska S.A., 02-676 Warszawa, ul. Postępu 15C
Um. Nr 1005/114/2009 na 3.350.000,00zł
Aktualne zadłużenie: 3.190.476,20zł
Miesięczne obciążenia: 39.880,95zł
Ostateczny termin spłaty: 28.12.2016r.

III. Bank Ochrony Środowiska , Al. Jana Pawła II nr 12, Warszawa, oddz. Białystok
Um. Nr 19/2005/0/16
Aktualne zadłużenie: 527.772,00zł
Miesięczne obciążenia: 26.389,00zł
Ostateczny termin spłaty: 18.12.2011r.

Ad.6
Umieszczono w załączniku.
Ad.7
Dokumenty te ponownie zamieszcza się w załączniku choć stanowią one załącznik do SIWZ i zostały zamieszczone na stronie internetowej.
Ad.8
Dokumenty te ponownie zamieszcza się w załączniku choć stanowią one załącznik do SIWZ i zostały zamieszczone na stronie internetowej.
Ad.9
Umowę poręczenia nr 7/2010 umieszczono w załączniku.
Ad.10
Dokument ten ponownie zamieszcza się, choć stanowi on załącznik do SIWZ i został zamieszczony na stronie internetowej. Uchwała Nr XXII/106/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2010 rok wraz z załącznikami (§6 uchwały oraz załącznik nr 5 informują o postanowieniu zaciągnięcia kredytu długoterminowego).
Ad.11
Uchwała Nr XXII/106/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na 2010 rok wraz z załącznikami.
Ad.12
W trakcie uzyskiwania.Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

  • zał.#1 Data dodania: 18 maj 2010 13:19
  • zał.#2 Data dodania: 18 maj 2010 13:40
  • zał.#3 Data dodania: 18 maj 2010 13:53
  • zał.#4 Data dodania: 18 maj 2010 14:00
Data powstania: wtorek, 18 maj 2010 13:08
Data opublikowania: wtorek, 18 maj 2010 14:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:30
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1714 razy