BIP Gminy Zbójna

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE ZA 2009 ROK

ZENON HENRYK BIAŁOBRZESKI
OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta [1]
. Zbójna 8 kwietnia 2010r.
(miejscowość) (dnia)
UWAGA:
1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.
2. Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać „nie dotyczy”.
3. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest określić przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.
4. Oświadczenie majątkowe dotyczy majątku w kraju i za granicą.
5. Oświadczenie majątkowe obejmuje również wierzytelności pieniężne.
6. W części A oświadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące adresu zamieszkania składającego oświadczenie oraz miejsca położenia nieruchomości.
CZĘŚĆ A
Ja, niżej podpisany(a), ……Zenon Henryk Białobrzeski………………………………………...
(imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)
urodzony(a) ………26 marca 1951 r.………………… w ………Łomży………...…………… ………………………………...……………….…………………………………………………… ……..........................Urząd Gminy Zbójna - Wójt Gminy Zbójna…………………................
(miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)
po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art. 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
I. Zasoby pieniężne:
 środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ……nie dotyczy………………

 środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: ……nie dotyczy………………………
…………………………………………………………………………………………………..
 papiery wartościowe: ……nie dotyczy………………….. na kwotę: ...................
II.
1. Dom o powierzchni: ………156... m2, o wartości: …300 000 ....... .......... tytuł prawny: współwłasność z żoną ........................................................................................................
2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: ……………... tytuł prawny: …………....................................................................................
3. Gospodarstwo rolne: rodzaj gospodarstwa: rolne……, powierzchnia: …4,32 ha..
o wartości: …30 000 zł……… rodzaj zabudowy: zagrodowa ………….
tytuł prawny: współwłasność z żoną …………………………………………
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: .........................nie dotyczy................................................................................
4. Inne nieruchomości: powierzchnia: dom letniskowy 80 m2……………….
o wartości: ……150 000 zł……………………………………...
tytuł prawny: …współwłasność z żoną.............................................................................. ........................…………………………………....................................................................
III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: ………….. …………………………nie dotyczy…………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… udziały te stanowią pakiet większy niż 10% udziałów w spółce: … nie dotyczy ………….
………………………………………………………………………………………………………
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: … nie dotyczy ……. ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: …………….…....
…………………………… nie dotyczy ……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
akcje te stanowią pakiet większy niż 10% akcji w spółce: … nie dotyczy …………...
………………………………………………………………………………………………………
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: … nie dotyczy ….
V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonek, z wyłączeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: ………
………………… nie dotyczy …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą[2] (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): ……...
……………… nie dotyczy ………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 osobiście ..……… nie dotyczy …………………………………………………………
 wspólnie z innymi osobami ………………… nie dotyczy …………………………………
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: ...……………
………………………………… nie dotyczy ………………………………………………
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności):
 osobiście… nie dotyczy …………………………………………………………..
.…………………………………………………………………………………………………
 wspólnie z innymi osobami … nie dotyczy …………………………………………
……………………………………………………………………………….…………………
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: … nie dotyczy …
……………………………………………………………………………………………………...
VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): … nie dotyczy …….………………...
………………………………………………………………………………………..……………
 jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy ……………………………………..
……………………………………………………………………………………………….…
 jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy ………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy) nie dotyczy ………………………….
………………………………………………………………………………………………….
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy ……….
………………………………………………………………………………………………………
2. W spółdzielniach: nie dotyczy …………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………
 jestem członkiem zarządu (od kiedy): …… nie dotyczy ……………………………….
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………,
 jestem członkiem rady nadzorczej[3] (od kiedy): ……… nie dotyczy …………….........,
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
 jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): …… nie dotyczy ………………
………………………………………………………………………………………………….
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: … nie dotyczy …
………………………………………………………………………………………………………
3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: … nie dotyczy …………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
 jestem członkiem zarządu (od kiedy): ……… nie dotyczy ………………..…
………………………………………………………………………………………………..…
 jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): ………… nie dotyczy ……….
………………………………………………………………………………………………….
 jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):… nie dotyczy ………….
………………………………………………………………………………………………….
Z tego tytułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: … nie dotyczy …
……………………………………………………………………………………………………...
VIII. Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: …………………………………………………... z tyt. zatrudnienia dochód brutto - 129 204,11 zł, wynagrodzenie żony - 40 171,07 zł
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
IX. Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): ……………………………………....…..
samochód osobowy - Skoda Oktawia 2010 rok - współwłasność z żoną……………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
X. Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): …………………………………………………………………………………....
……kredyt mieszkaniowy budowlany 218 000 zł - współwłasność z żoną…………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Data powstania: piątek, 30 kwi 2010 13:45
Data opublikowania: piątek, 30 kwi 2010 13:48
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 mar 2013 13:04
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 886 razy