BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 194/10

Zarządzenie Nr 194/10 Wójta Gminy Zbójna z dnia 27 kwietnia 2010 roku
Zarządzenie Nr 194/10
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, będącej własnością Gminy
Zbójna, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej, położonej
w Kuziach na działce Nr 257/2.

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146)
i art. 25 ust.1, art. 34 ust 1 pkt 1 i art. 35 ust.1 i 2 oraz art. 37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
i Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459 ,
z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 r. Nr 19, poz.100,
Nr 42, poz.335 i 340, Nr 98, poz. 817, Nr 161, poz.1279 i 1281, Nr 206, poz. 1590 i z 2010 r. Nr 28, poz.146)
oraz § 3 ust. 1 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:
§ 1
1. Przeznacza się do sprzedaży w formie bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną
położoną we wsi Kuzie na działce oznaczonej w ewidencji gruntów Nr 257/2,
o powierzchni 0,28 ha, o wartości 332.509,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści dwa
tysiące pięćset dziewięć złotych), stanowiącą własność Gminy Zbójna, posiadającą
Księgę Wieczystą KW LM1L/00024944/3, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik
do niniejszego zarządzenia.
2. Nieruchomość, o której mowa w ust.1 przeznacza się do sprzedaży w formie
bezprzetargowej, z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa przysługującego najemcom:
Dorocie Małgorzacie Żuk i Piotrowi Żukowi, zam. 18-400 Łomża,
ul. Przykoszarowa 35 m.7, którzy prowadzą działalność leczniczą, z przeznaczeniem
pod usługi zdrowia, przez okres nie krótszy niż 10 lat od daty sprzedaży, zgodnie
z § 3 pkt 1 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia 23 czerwca 1999 r.
w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich
wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna
i w Sołectwie Kuzie.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 194/10
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Wykaz nieruchomości
będącej własnością Gminy Zbójna
przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej
z uwzględnieniem prawa pierwszeństwa przysługującego najemcom

Dorocie Małgorzacie Żuk i Piotrowi Żukowi,
zam. 18-400 Łomża, ul. Przykoszarowa 35 m.7, którzy prowadzą działalność leczniczą,
z przeznaczeniem pod usługi zdrowia,
zgodnie z § 3 pkt 1 i § 5 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna
z dnia 23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.Nr
działki Pow.
w ha
Położenie Nr
księgi
wieczystej Cena
w zł Przezna-
czenie
w planie zagosp.
przestrz. Opis nieruchomości

257/2
0,28
Kuzie
KW.
LM1L/
00024944/3
332.509,00 Brak planu zagosp. przestrz.
Działka wykorzystywana pod usługi zdrowia Nieruchomość
zabudowana budynkiem byłego ośrodka zdrowia o pow. użytkowej
295,1 m2
i budynkiem garażu drewnianego
o pow. użyt.
19,4 m2, ogrodzona, położona w centralnej części wsi, uzbrojona
w linię elektryczną
i wodociąg

Termin złożenia wniosku o skorzystanie z prawa pierwszeństwa przysługującego najemcom nieruchomości nie może być krótszy niż 6 tygodni od dnia wywieszenia powyższego wykazu.


Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 27 kwi 2010 10:14
Data opublikowania: wtorek, 27 kwi 2010 10:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:29
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1275 razy