BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ-żwir

ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty, ofercie odrzuconej oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa 5.000 ton żwiru do budowy i remontu dróg na obszarze Gminy Zbójna, według wskazań zamawiającego w 2010 roku.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
USŁUGI TRANSPORTOWE
HANDEL, BUDOWA, REMONTY
Janusz Szlachetka, Dylewo 48, 07-420 Kadzidło
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):


1
Usługi Transportowe, Sklep Spożywczo-Przemysłowy Jarosław Walczyk, 18-416 Zbójna
Poredy 7 88,44 pkt


2 USŁUGI TRANSPORTOWE
HANDEL, BUDOWA, REMONTY
Janusz Szlachetka, Dylewo 48, 07-420 Kadzidło 100 pkt
Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 oferty.

Działając na podstawie art. 92 ust.1, pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm) Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego został wykluczony następujący Wykonawca:
1. Wykonawca nr 3: P.H.P.U. „WÓDEX” , Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Wacław Dąbrowski, ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo
Wykonawca został wykluczony na podstawie art. 24, ust.1, pkt 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm).
Uzasadnienie:
Przyczyną wykluczenia Wykonawcy z postępowania jest to, że Wykonawca nr 3 : P.H.P.U. „WÓDEX” , Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe Wacław Dąbrowski, ul. Warszawska 10, 18-413 Miastkowo nie odpowiedział na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w wyznaczonym terminie, dlatego też nie spełnia warunków udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą (art.24 ust.4 ustawy Pzp.).

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 23 gru 2009 14:42
Data opublikowania: środa, 23 gru 2009 14:45
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2010 12:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 935 razy