BIP Gminy Zbójna

Przetarg nieograniczony na dostawy oleju napędowego.

Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do pojazdów mechanicznych, będących własnością Gminy Zbójna w 2010 roku.
Zbójna, 2009.12.07
SG.341-10/09

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)


1.Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez
Wójta Gminy Zbójna
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8, woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
- Anna Górak – Sekretarz Gminy, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-60, fax. j.w.
pokój Nr 9 w Urzędzie Gminy Zbójna, e-mail; ugzbojna@lo.home.pl
-Małgorzata Niewiadomska-Specjalista, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-84

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z późn. zm.)
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi )

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do pojazdów mechanicznych, będących
własnością Gminy Zbójna w 2010 roku.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV: dostawy – olej napędowy – poz. 09134100-8
Olej napędowy musi spełniać wymagania jakościowe dla paliw ciekłych zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U. Nr 216, poz. 1825 i 2006 r. Nr 167, poz. 1185).
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i możliwości
złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy - od 04.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
7. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Pzp:
1/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
7.1.2 Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp),
Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,

7.2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej.

7.3.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

7.4. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp.

7.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.


8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp):
1/ W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wraz
z ofertą przedłożą następujące dokumenty:
1/ Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1 do SIWZ),
2/ Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w art. 22 ust. 1, oraz że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Pzp (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ).
3/ Parafowany projekt umowy (Załącznik nr 3).
4/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
5/ Oświadczenie, że Wykonawca w okresie realizacji zamówienia zapewnia stację paliw
lub punkt tankowania oleju napędowego, urządzone zgodnie z wymogami w zakresie
ochrony środowiska, w odległości nie większej niż 10 km od miejscowości Zbójna,
powiat łomżyński, województwo podlaskie i wyraża zgodę na tankowanie paliwa 2
razy w tygodniu.
6/ Koncesję uprawniającą do obrotu paliwami ciekłymi.
2/ Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty,
z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
3/ Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy
złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba,
że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4/ Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
9. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.
10. Informacja o wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
11. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena brutto (100 % ) 1 litra oleju napędowego.
12. Miejsce oraz termin składania ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 18 grudnia 2010 r. godzina 9:00.
Miejsce oraz termin otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 18 grudnia 2010 r. godzina 9:15.
13. Termin związania ofertą: 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert
14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.
15. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.
16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


SIWZ w załączeniu

Pliki do pobrania:

  • SIWZ Data dodania: 7 gru 2009 14:51
Data powstania: poniedziałek, 7 gru 2009 14:48
Data opublikowania: poniedziałek, 7 gru 2009 14:51
Data edycji: poniedziałek, 7 gru 2009 15:09
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 gru 2009 11:04
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1090 razy
Ilość edycji: 1