BIP Gminy Zbójna

Przetarg na kredyt

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3.350.000,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji.
Zbójna, 2009.11.06
SG.341-7/09

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

1. Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8, woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29
1.1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- w sprawach proceduralnych:
- Anna Górak – Sekretarz Gminy, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-60, fax. j.w.
pokój Nr 9 w Urzędzie Gminy Zbójna, e-mail; ugzbojna@lo.home.pl
-Małgorzata Niewiadomska-Specjalista, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-84
- w sprawach merytorycznych:
Elżbieta Parzych – Skarbnik Gminy Zbójna, tel. (086) 214-00-03 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 15.

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z późn. zm.)

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi )

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Usługa bankowa dotycząca udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 3.350.000,00zł, na pokrycie planowanego deficytu budżetowego występującego w związku z realizacją inwestycji.

1. Udzielenie kredytu w wysokości 3.350.000 PLN w 2009 roku.
2. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego jednorazowo, nie później niż do dnia 15.12.2009 r.
3. Okres kredytowania: do 28 grudnia 2016 roku.
4. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 28 stycznia 2010 roku do 28 grudnia 2016 roku, w 84 miesięcznych ratach, płatnych na dzień 28 każdego miesiąca, począwszy od dnia 28 stycznia 2010 roku.
5. Oprocentowanie kredytu zmienne uzależnione od stawki WIBOR 1M z 1-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kredytu i odsetek oraz stałej marży banku w trakcie trwania umowy.
6. Prowizja liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.
7. Jako zabezpieczenie kredytu ustala się weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
8. Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.
9. W celu umożliwienia oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do SIWZ dołącza się następujące dokumenty:
Za 2007 rok:
1) Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za 2007 rok,
2) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń Rb-Z za 2007 rok,
3) Sprawozdanie o stanie należności Rb-N za 2007 rok,
4) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27 za 2007r.
5) Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S za 2007r.
6) Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbójna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 rok,
7) Zarządzenie 47/08 Wójta Gminy Zbójna z dnia 03 marca 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2007r.
8) UCHWAŁA NR IX/45/08 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
9) Bilans z wykonania budżetu na dzień 31.12.2007r.
Za 2008 rok:
1) Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za 2008 rok,
2) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń Rb-Z za 2008 rok,
3) Sprawozdanie o stanie należności Rb-N za 2008 rok,
4) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27 za 2008r.
5) Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S za 2008r.
6) Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbójna sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok,
7) Zarządzenie 109/09 Wójta Gminy Zbójna z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2008r.
8) UCHWAŁA XVI/86/09 RADY GMINY ZBÓJNA z dnia z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zbójna.
9) Bilans z wykonania budżetu na dzień 31.12.2008r.
Za 2009 rok:
1) Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2009r.,
2) Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń Rb-Z za okres od początku roku do dnia 30 września 2009r.,
3) Sprawozdanie o stanie należności Rb-N za okres od początku roku do dnia 30 września 2009r.,
4) Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-27 za okres od początku roku do dnia 30 września 2009r.,
5) Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego Rb-28S za okres od początku roku do dnia 30 września 2009r..
6) Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Zbójna sprawozdaniu z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku,
7) Uchwała Nr XIV/73/08 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zbójna na rok 2009.
8) Uchwała Nr XXI/101/09 Rady Gminy Zbójna z dnia 6 listopada 2009 roku w sprawie zmian w
budżecie gminy Zbójna na 2009 rok wraz z załącznikami. (§2 uchwały informuje o postanowieniu
zaciągnięcia kredytu długoterminowego).

4.1. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV: 66.11.30.00-5 usługi udzielania kredytu.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i możliwości
złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: do 28 grudnia 2016r.

7. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Pzp:
1/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
7.1.2 Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp),
Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp,

7.2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej.

7.3.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

7.4. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp.

7.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp):
8.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność ich odpisy lub kserokopie:
1/ Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1 do SIWZ),
2/ Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w art. 22 ust. 1, oraz że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Pzp (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ).
3/ Parafowane Istotne postanowienia przyszłej umowy (Załącznik nr 4).
4/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6/Aktualny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest bankiem w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2002r.Nr 72, poz. 665 z
późn.zm.) lub w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu
banków spółdzielczych ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2001r., Nr
119, poz. 1252 z późn.zm.)
7/ Oryginał pełnomocnictwa jeżeli oferta będzie podpisana przez pełnomocnika lub kopię
potwierdzoną notarialnie.

Wymagane wyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem”.


8.2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

8.3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

8.4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.

9. Informacja o wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena brutto (100 % ) wykonania zamówienia.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 8
w terminie do 30 listopada 2009 r. godzina 1000.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju Nr 9
w dniu 30 listopada 2009 r. o godzinie 1015.

12. Termin związania ofertą: 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

13. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.


14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.Wójt Gminy Zbójna


Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 6 lis 2009 15:05
Data opublikowania: piątek, 6 lis 2009 15:12
Data przejścia do archiwum: wtorek, 1 gru 2009 11:40
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 919 razy