BIP Gminy Zbójna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego
na podwoziu z napędem 4 x 4 dla OSP w Zbójnej.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp.z o.o.
Korwinów, ul.Okólna 15
42-263 Wrzosowa
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp.z o.o.
Korwinów, ul.Okólna 15
42-263 Wrzosowa
100 pkt


2 Pojazdy Specjalistyczne ZBIGNIEW SZCZĘŚNIAK
Sp. Z o.o., 43-382 Bielsko-Biała,
ul. Wapienicka 36
95,66 pkt

Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 2 oferty.
Data powstania: wtorek, 29 wrz 2009 13:54
Data opublikowania: wtorek, 29 wrz 2009 13:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2010 12:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 917 razy