BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

„Zagospodarowanie centrum wsi Kuzie – miejsca spotkań integracyjnych”
Zbójna, 2009.08.03
SG.341-5/09

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

Zamówienie publiczne realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy
Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Zbójna o przyznanie pomocy Nr 00058-6922-UM1000108/09 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.
Tytuł operacji: „Zagospodarowanie centrum wsi Kuzie – miejsca spotkań integracyjnych”

1. Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8, woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29
1.1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Anna Górak – Sekretarz Gminy, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-60, fax. j.w.
pokój Nr 9 w Urzędzie Gminy Zbójna, e-mail; ugzbojna@lo.home.pl
-Małgorzata Niewiadomska-Specjalista, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-84

2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655, z późn. zm.)

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi )

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Zagospodarowanie Centrum Wsi Kuzie.

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie:

1) przebudowy i budowy jednostronnego chodnika wzdłuż drogi powiatowej
nr 1905B w miejscowości Kuzie (chodnik – 518,25 m2, wjazdy na posesje–70 m2),
2) utwardzenia terenu wokół budynku świetlicy
(dojazdy i plac manewrowy–916,75 m2, chodniki – 200 m2)
3) utwardzenia terenu przy kościele wraz z budową 9 miejsc postojowych
i przebudową istniejącego zjazdu z drogi powiatowej
(1400 m2, chodnik – 35 m2).
4.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa, (załącznik
nr 6 do SIWZ), przedmiar robót (załącznik nr 7 do SIWZ)

4.3.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot
zamówienia na okres, co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.


4.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV: 45000000-7 Roboty budowlane:
45111200-0 Roboty przygotowawcze;
45233222-1 Roboty nawierzchniowe-chodniki,
45233220-7 Roboty nawierzchniowe;
45450000-6 Roboty wykończeniowe.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i możliwości
złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: do 30 października 2009r.

7. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Pzp:
1/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2/ Posiadają niezbędną wiedzę i wykształcenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia w branży zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz przynależący do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wymagane jest wskazanie min. jednego pracownika posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności dróg.
3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
7.1.2 Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp),
Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 Pzp,

7.2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej.

7.3.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

7.4. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp.

7.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp):
8.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność ich odpisy lub kserokopie:
1/ Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1 do SIWZ),
2/ Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w art. 22 ust. 1, oraz że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Pzp (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ).
3/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5/ Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
6/ Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia
i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wzór załącznik Nr 3 do SIWZ).
Do wykazu należy załączyć kopie posiadanych uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa tych osób.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są złożyć dokumenty z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w \§ 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605
z późniejszymi zmianami.).
7/ Wykaz wykonanych przez Wykonawcę zamówień (wzór załącznik Nr 4 do SIWZ).

Wymagane wyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty
z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem”.


8.2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.

8.3. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

8.4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie,
iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.

9. Informacja o wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

10. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena brutto (100 % ) wykonania zamówienia.

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 25 sierpnia 2009 r. godzina 1000

12. Termin związania ofertą: 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

13. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.

14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.Wójt Gminy Zbójna


Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 3 sie 2009 10:26
Data opublikowania: poniedziałek, 3 sie 2009 11:00
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 kwi 2010 12:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1405 razy