BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie: Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Bienduszka w km 0+000-3+800.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Bienduszka w km 0+000-3+800.
 
 
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm),zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o.,
ul. Sikorskiego 156,
18-400 Łomża
 
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona - jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) - otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
 
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
 
Nr oferty
 
Firma oraz adres wykonawcy
 
Ocena oferty w punktach)
 
1
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
„OSTRADA” Sp. z o.o., ul. Lokalna 2,
07-410 Ostrołęka.
68,50 pkt 

 
2
MAKBUD Sp. z o.o.,
ul. Poligonowa 12,
18-402 Łomża
 
90,64 pkt
 
3
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego
Sp. z o.o.,
ul. Sikorskiego 156,
18-400 Łomża
 
100 pkt
 
Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 oferty.
Data powstania: czwartek, 9 lip 2009 11:37
Data opublikowania: czwartek, 9 lip 2009 11:41
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sie 2009 11:07
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 896 razy