BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA treści SIWZ znak SG.341-2/09

Przebudowę drogi gminnej Stanisławowo-Bienduszka w km 0+000-3+800.
WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak SG.341-2/09

dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Przebudowę drogi gminnej Stanisławowo-Bienduszka w km 0+000-3+800.
W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: SG.341-2/09, Zamawiający : Gmina Zbójna ,
18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1. Poz. 6 przedmiaru robót:
- występują różnice w rodzaju materiału z jakiego należy wykonać podbudowę (kruszywo naturalne, mieszanka kruszywa naturalnego i łamanego 1:1, tłuczeń)-proszę o wskazanie właściwego materiału do wykonania podbudowy. Ma to istotne znaczenie w przypadku niedowymiarowych konstrukcji nawierzchni.
- zgodnie z norma podbudowa powinna być szersza od warstwy na niej leżącej o min.25cm. W przedmiarze tego nie uwzględniono, co może prowadzić do załamań krawędzi nawierzchni bitumicznej a tym samym wykluczenia takich usterek z gwarancji,
2. Poz. 9 przedmiaru robót-ilość różna od ilości podanej w wykazie zjazdów-proszę o wskazanie prawidłowej ilości,
3. Poz. 10 przedmiaru robót-zgodnie z opisem pobocza należy uzupełnić materiałem miejscowym-pospółką, a wg opisu technicznego materiał ma pochodzić z koryta i oczyszczenia rowów. Według przedmiaru ta ilość to 312,2m2+188,8m3. Czy pozostały materiał należy doliczyć z jego zakupem i dowozem i czy materiał uzyskany z rowów nadaje się do uzupełnienia poboczy,
4. Poz. 12 przedmiaru robót-czy ilość 188m3 jest transportem materiału z poz.11 (jeżeli tak to powinno być 1880m*0,2m) czy też innymi robotami (czego dotyczącymi?),
5. Poz. 14 przedmiaru robót:
- ilość różna od podanej w wykazie zjazdów-proszę o wskazanie prawidłowej ilości,
- różne średnice i rodzaj materiału przywołane z SST D. 03.01.01, SST D. 06.02.01 (betonowe, PEHD), fi 30, 40 i 60)- proszę o wykaz przepustów z podziałem na długości, średnice i rodzaj materiału z jakiego należy je wykonać.
6. Czy wszystkie załączone do dokumentacji ST odnoszą się do przebudowywanej drogi (pkt 1.1. przedmiot ST- w większości inne nazwy dróg).


Odpowiedzi:
Ad. 1
Podbudowę należy wykonać zgodnie z opisem technicznym do projektu i z rys.: przekrój poprzeczny tj. z mieszanki kruszywa naturalnego i łamanego w stosunku 1:1. Dopuszcza się też wykonanie podbudowy dwuwarstwowo: warstwa dolna z kruszywa naturalnego, warstwa górna z kruszywa łamanego. Dopuszcza się tez zamiennie podbudowę z tłucznia kamiennego.
W przedmiarze pomyłkowo nie uwzględniono poszerzenia podbudowy.
Poz. 6 jest 13839,8m2 a powinno być dodatkowo 3800m x 0,4m = 1520m2 tj. razem 15359,8m2

Ad.2
Poz.9 przedmiaru obejmuje wykonanie nawierzchni żwirowej gr 12 cm zarówno na zjazdach gospodarczych jak i na poboczach (zgodnie z opisem technicznym) a więc poz. 9 powinno być 7864,5 m2 ( pow. zjazdów żwirowych z wykazu zjazdów – 815,5 m2 plus pobocza – 3800*2-58*9,5=7049 m2)

Ad. 3
Przed wykonaniem żwirowej nawierzchni poboczy należy wykonać podłoże do wysokości 12cm poniżej krawędzi nawierzchni bitumicznej jezdni – to jest to uzupełnienie materiałem miejscowym pochodzącym z wykopów na budowie (z korytowania i z wykopów pod rowy) średniej grub. 19 cm. Zdaniem projektanta grunt z wykopów nadaje się na podłoże pod nawierzchnie żwirową poboczy i zjazdów.

Ad.4
Poz 12 – ilość 188 m3 dotyczy załadunku i wywozu gruntu z oczyszczenia rowów i wynika z obliczenia 1880m * 0,20m*0,5m.

Ad.5
Poz. 14 przedmiaru powinno być 11 przepustów po 8 m razem 88 m.
Lokalizacja przepustów pod zjazdami gospodarczymi nr 15-18 i 21-27 (wg lp wykazu zjazdów). Wszystkie przepusty należy wykonać z rur PEHD o średnicy 30 cm z obrukowaniem skarp wlotów i wylotów przepustów.

Ad.6
Pomyłkowo załączono Specyfikacje Techniczne nie dotyczące przedmiotowej drogi. W załączeniu właściwe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót.Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655; z późn.zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.


Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 18 cze 2009 10:03
Data opublikowania: czwartek, 18 cze 2009 10:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sie 2009 11:09
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 860 razy