BIP Gminy Zbójna

,,Moje Boisko- Orlik 2012” -ogłoszenie przetargu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm) - zwanej dalej "ustawą".
Zbójna, 2009.06.15
SG.341-3/09

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn. zm) - zwanej dalej "ustawą".


1.Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez
Wójta Gminy Zbójna
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8, woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29
Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
-Małgorzata Niewiadomska-Specjalista, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-84
- Anna Górak – Sekretarz Gminy, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-60, fax. j.w.
pokój Nr 9 w Urzędzie Gminy Zbójna, e-mail; ugzbojna@lo.home.pl


2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655, z późn.zm.) - zwanej dalej "ustawą".

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi )

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
4.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie boisk sportowych w ramach budowy kompleksu ,,Moje Boisko- Orlik 2012”

CPV 45 21 22 21-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

5.1 Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 ( pole gry 26,0 x 56,0 m)
- podbudowa przepuszczalna
- nawierzchnia do piłki nożnej – sztuczna trawa


Wysokość włókna min. 60 mm na podbudowie z kruszywa (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport)
1. Typ włókna: monofil
2. Skład chemiczny włókna; polietylen
3. Ciężar włókna: min. 11.000 Dtex,
4. Gęstość trawy: min. 97.000 włókien /m2


Nawierzchnia syntetyczna typu „sztuczna trawa” o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ)z wyłączeniem utwardzenia placu kostką 8cm i rozbiórki budynku.

- obrzeża betonowe na ławie betonowej oddzielające sąsiednie elementy terenu od płyty boiska
Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji technicznej.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 3 do SIWZ) i SST (załącznik nr 2 do SIWZ) z wyłączeniem utwardzenia placu kostką 8cm i rozbiórki budynku.

- Wyposażenie
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki


2.2. Budowę boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m)
Podbudowa:
Podbudowa przepuszczalna

Wszystkie elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) z wyłączeniem utwardzenia placu kostką 8cm i rozbiórki budynku.
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 2 do SIWZ) do i SST ( załącznik nr 1 do SIWZ) z wyłączeniem utwardzenia placu kostką 8cm i rozbiórki budynku.
Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
nawierzchnia poliuretanowa wykonana o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) i SST(załącznik nr 1 do SIWZ) z wyłączeniem utwardzenia placu kostką 8cm i rozbiórki budynku.
Technologie układania nawierzchni:

Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET (w przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana) Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

Wyposażenie do piłki koszykowej
- obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki
- tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm – 2 sztuki
- mechanizm regulacji wysokości – 2 sztuki
- konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach – 2 sztuki

Wyposażenie do piłki siatkowej
- słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) – 2 sztuki
- siatka do siatkówki – 1 sztuka

Wyposażenie do piłki ręcznej
- bramki aluminiowe mocowane w tulejach – 2 sztuki
- siatki do bramek – 2 sztuki2.3. Ogrodzenie terenu
Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ) z wyłączeniem utwardzenia placu kostką 8cm i rozbiórki budynku.
2.4. Oświetlenie terenu
Oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9m. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( załącznik nr 1 do SIWZ) z wyłączeniem utwardzenia placu kostką 8cm i rozbiórki budynku.
2.5. Chodniki
Ciągi komunikacyjne i powierzchnia przeznaczona pod kontener (na odpadki stałe) – kostka polbrukowa gr. min 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięta obrzeżem betonowym. Szczegółowe rozwiązania wg dokumentacji projektowej (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz SST ( zał. Nr 1 do SIWZ) z wyłączeniem utwardzenia placu kostką 8cm i rozbiórki budynku.
2.6. Fundamenty pod budynek zaplecza socjalnego
Fundamenty i roboty związane z ich wykonaniem należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową ( załącznik nr 2 do SIWZ) i SST (załącznik nr 1 do SIWZ) z wyłączeniem utwardzenia placu kostką 8cm i rozbiórki budynku.
2.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik Nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z wyłączeniem utwardzenia placu kostką 8cm i rozbiórki budynku
Załącznik Nr 2 do SIWZ Dokumentacja projektowa z wyłączeniem utwardzenia placu kostką 8cm i rozbiórki budynku
Załącznik Nr 3 do SIWZ Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji:
 na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
 na nawierzchnie syntetyczne – 60 miesięcy


6.1 Budowa budynku sanitarno-szatniowego

3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki
Załącznik Nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót z
wyłączeniem utwardzenia placu kostką 8cm i rozbiórki budynku
Załącznik Nr 2 do SIWZ - Dokumentacja projektowa z wyłączeniem utwardzenia placu
kostką 8cm i rozbiórki budynku
Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i możliwości
złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 21 września 2009 roku.
7. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

1.1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad :

1) udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców).
a) dysponowaniem w celu wykonania zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

2) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
3. Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp):

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 - Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 6 oraz Załącznik Nr 7 do niniejszej SIWZ.

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy do oferty dołączyć należy:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
3) Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty dołączyć należy:

1) Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania tj. przed datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie boisk sportowych (CPV 45 21 22 21-1), w tym: jednego boiska piłkarskiego z nawierzchnią z trawy syntetycznej i jednego boiska z nawierzchnią poliuretanową, z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.) Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do niniejszej SIWZ.
2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach:
1) konstrukcyjno-budowlanej,
2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
3)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
oraz zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty dołączyć należy:
1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN.

4. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków jakościowych, które należy dołączyć do oferty:


A. Dokumenty dotyczące nawierzchni poliuretanowej:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, lub dokument równoważny.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

B. Dokumenty dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej:

1. Raport z badań przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanej nawierzchni, potwierdzający zgodność jej parametrów z Handbook of Test Methods for Football Turf (dostępny na FIFA.com).
2. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wyniki badań specjalistycznego laboratorium potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, ISA-Sport, Sports Labs Ltd lub dokument równoważny.
3. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
4. Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
5. Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Zamawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania

10. Informacja o wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15.000 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy. złotych).
2. Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank BS Łomża Nr 79875710112601965320000050
5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Zbójna, ul.Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie pok. 8 lub dołączyć do oferty.
7. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.


11. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena brutto (100 % ).
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 8 lipca 2009 r. godzina 1100.
13. Termin związania ofertą: 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert
14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.
15. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.
16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Biało

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 15 cze 2009 13:44
Data opublikowania: poniedziałek, 15 cze 2009 13:59
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sie 2009 11:09
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1061 razy