BIP Gminy Zbójna

Przetarg na przebudowę drogi gminnej Stanisławowo-Bienduszka

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)
Zbójna, 2009.06.15
SG.341-2/09

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)


1. Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8, woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29
1.1. Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Anna Górak – Sekretarz Gminy, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-60, fax. j.w.
pokój Nr 9 w Urzędzie Gminy Zbójna, e-mail; ugzbojna@lo.home.pl
-Małgorzata Niewiadomska-Specjalista, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-84

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.)

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi )

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

4.1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwestycji:
Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo-Bienduszka w km 0+000-3+800.
Dane techniczne:
- klasa techniczna D
- ruch kategorii KR1
- prędkość projektowa 30 km/h
- szerokość jezdni 3,50 m i obustronne gruntowe pobocza szerokości 1,00 m
- spadek poprzeczny jezdni - 2% - przekrój daszkowy
- Spadek poprzeczny poboczy – 6%
- promienie i spadki na łukach wg wyliczeń parametrów łuków.
4.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa, (załącznik
nr 7 do SIWZ), przedmiar robót (załącznik nr 8 do SIWZ) oraz kosztorys ofertowy-
ślepy (Załącznik nr 2 do SIWZ).
4.3.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot
zamówienia na okres, co najmniej 36 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.


4.4. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV: 45233140-2 Roboty drogowe:
45113000-2 Roboty na placu budowy;
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych; 45236000-0 Wyrównywanie terenu.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i możliwości
złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: do 15 października 2009r.

7. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Pzp:
1/ Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2/ Posiadają niezbędną wiedzę i wykształcenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia w branży zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz przynależący do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Wymagane jest wskazanie min. jednego pracownika posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności dróg.
3/ Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
4/ Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 Pzp.
7.1.2 Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp),
Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 Pzp,

7.2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej.
7.3.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

7.4. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 89 ust.1 Pzp.
7.5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.


8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp):
8.1 W celu potwierdzenia spełnienia warunków stawianych Wykonawcom przez Zamawiającego oraz dla uznania formalnej poprawności oferta musi zawierać następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność ich odpisy lub kserokopie:
1/ Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (wzór załącznik Nr 1 do SIWZ),
2/ Kosztorys Ofertowy - sporządzony na podstawie załączonego wzoru (wzór załącznik Nr 2 do SIWZ).
3/ Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, oraz że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp (wzór załącznik Nr 3 do SIWZ).
4/ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5/ Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6/ Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
7/ Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (wzór załącznik Nr 4 do SIWZ).
Do wykazu należy załączyć kopie posiadanych uprawnień oraz kopie aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa tych osób.
Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązani są złożyć dokumenty z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605 z późniejszymi zmianami.)

Wymagane wyżej dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem: „za zgodność z oryginałem”.


8.2. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy
złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba,
że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
8.3.Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.
8.4. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.

8.Informacja o wadium:
9.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych).
9.2 Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45
ust. 6 ustawy, tj.:
1)pieniądzu,
2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3)gwarancjach bankowych,
4)gwarancjach ubezpieczeniowych,
5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr z 2007 Nr 42, poz. 275).
9.3 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
9.4Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank BS Łomża Nr 79875710112601965320000050
9.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.
9.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Zbójna, ul.Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, woj. podlaskie pok.8 lub dołączyć do oferty.
9.7 Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

11. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena brutto (100 % ) wykonania zamówienia.
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 8 lipca 2009 r. godzina 1000.
13. Termin związania ofertą: 30 dni - bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert
14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.
15. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.
16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 15 cze 2009 11:03
Data opublikowania: poniedziałek, 15 cze 2009 11:21
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 3 sie 2009 11:08
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1511 razy