BIP Gminy Zbójna

Przetarg na dostawę jednego fabrycznie nowego autobusu.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 206.000 EURO
Zbójna, 2008.07.04


SG.341-3/08
Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej poniżej 206.000 EURO1.Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez
Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8, woj. podlaskie,
tel./fax. ( 0-86) 214-00-29.
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Małgorzata Niewiadomska – Specjalista w zakresie warunków przetargu i treści specyfikacji w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-84, fax. j.w. pokój Nr 6 w Urzędzie Gminy Zbójna, e-mail; ugzbojna@lo.home.pl

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 206.000 EURO
na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www..zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi )

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa jednego fabrycznie nowego autobusu
przystosowanego do przewozu dzieci i młodzieży.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV: dostawy: autobus– poz. 34121000-1.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i możliwości
złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: od 05.08.2008 r. do 10.10.2008 r.

7. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 ustawy Prawa zamówień publicznych.
4) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
5) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
6) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawa zamówień publicznych.):
1/ W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy przedłożą następujące dokumenty:
a) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę (załącznik Nr 1),
b) Projekt umowy - parafowany przez wykonawcę (załącznik Nr 2),
c) Wykaz parametrów technicznych autobusu (załącznik Nr 3),
d) Wykaz Autoryzowanych Stacji Obsługi (załącznik Nr 4),
e) Dokument gwarancyjny (załącznik Nr 5).
2/ pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum),
3/ aktualny odpis z właściwego rejestru, [wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert],
4/ oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
w art.22 ust. ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2/ Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty,
z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
3/ Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy
złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4/ Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawa zamówień publicznych.

9. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.
10.. Informacja o wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
11. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena brutto (100 % ) obejmująca całkowity koszt nabycia autobusu.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 22 lipca 2008 r. godzina 1000.

13. Termin związania ofertą: 30 dni – bieg terminu rozpoczyna się wraz upływem terminu
składania ofert.

14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.

15. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 4 lip 2008 15:08
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2008 15:13
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lip 2008 14:46
Opublikował(a): Małgorzata Niewiadomska
Zaakceptował(a): Małgorzata Niewiadomska
Artykuł był czytany: 1486 razy