BIP Gminy Zbójna

Wybór oferty na obsługę rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.

Do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr SG. 341-2/08 w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 EURO na obsługę rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.
Urząd Gminy Zbójna Zbójna, dnia 2008.03.20
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
SG. 341-2/08

Do wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Nr SG. 341-2/08
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 EURO
na obsługę rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający: Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64 działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm ./ informuje o wyniku postępowania.
W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy:
Bank Spółdzielczy w Łomż , Al. Legionów 5, 18-400 Łomżą, który zaoferował:
a/ oprocentowanie środków na rachunku bieżącym w wysokości 2,88 %,
b/ oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 6,80 %,
c/ koszty prowadzenia rachunku bieżącego – 0,00 zł/ 1 miesiąc, ( jednorazowa opłata za drugi
i następny E-token w wysokości 100 zł + VAT).
W terminie składania ofert wpłynęła 1 oferta, która spełniała wszystkie warunki uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zakwalifikowała się do dalszego rozpatrywania.
Wobec braku innych ofert, powyższą ofertę uznano za najkorzystniejszą.
Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna
Data powstania: czwartek, 20 mar 2008 14:10
Data opublikowania: czwartek, 20 mar 2008 14:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 4 gru 2008 09:49
Opublikował(a): Małgorzata Niewiadomska
Zaakceptował(a): Małgorzata Niewiadomska
Artykuł był czytany: 8396 razy