BIP Gminy Zbójna

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa 250 ton węgla kamiennego ( kostka ), o kaloryczności minimum 27 tys. kJ/kg do kotłowni komunalnych na obszarze Gminy Zbójna, według wskazań zamawiającego w 2008 roku.
SG.341-5/07 Zbójna, dnia 2007.12.12

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości szacunkowej poniżej 137.000 EURO

Nazwa zamówienia:

Dostawa 250 ton węgla kamiennego ( kostka ), o kaloryczności minimum 27 tys. kJ/kg do kotłowni komunalnych na obszarze Gminy Zbójna, według wskazań zamawiającego w 2008 roku.

OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym ukazało się :
- w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr 247954-2007
www.portal.uzp.gov.pl

- na stronie internetowej: www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
( w menu tematycznym – Przetargi )

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna


SPIS TREŚCI SIWZ:

I. Nazwa i adres Zamawiającego. Tryb udzielenia zamówienia.
II. Informacje ogólne.
III. Opis przedmiotu zamówienia.
IV. Termin wykonania zamówienia.
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami
oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami.
VIII. Wymagania dotyczące wadium.
IX. Termin związania ofertą.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert.
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
XII. Opis sposobu obliczenia ceny.
XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz wzór umowy.
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
XVIII. Informacje uzupełniające.

Spis załączników:

Nr 1 - Formularz ofertowy
Nr 3 - Oświadczenie wynikające z art. 22 ust. 1
Nr 3 - Projekt umowy

I.Nazwa i adres Zamawiającego . art.36 ust.1 pkt 1 i 2 Pzp. Tryb udzielenia zamówienia.

1. Zamawiającym jest Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna, reprezentowaną przez
Wójta Gminy Zbójna
18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64
tel./fax: 0-86 214-00-29
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl http.//www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
REGON: 00054852 NIP: 721-11-43-154
2. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej
137.000 EURO, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ) .

2. Informacje ogólne art. 36 ust. 2 Pzp.
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; z późn. zm.), zwaną w dalszej części „Pzp”.
2. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93; z późn.
zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.
3. Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać:
a) pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami;
b) faksem (numer faksu: 086-214-00-29): w zakresie wszelkiej korespondencji między
stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie
pisemnej (pod rygorem nieważności);
c) drogą elektroniczną
- w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczania pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi)
4. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
6. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
8. Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 Pzp.
9. Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 Pzp).
11. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
12. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Pzp.
13. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
14. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
15. Wykonawcy, zgodnie z art. 23 Pzp, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
16. W przypadku, o którym w ust. 15, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
17. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.

18. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 15, została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III. Opis przedmiotu zamówienia art. 36 ust. 1 Pzp.
1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa 250 węgla kamiennego ( kostka ), o kaloryczności minimum 27 tys. kJ/kg, do kotłowni komunalnych na obszarze Gminy Zbójna w miejscowościach Zbójna, Kuzie i Dobrylas, według wskazań zamawiającego w 2008 roku.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV; dostawy: węgiel i paliwa na bazie węgla – poz. 10100000-4.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. Termin wykonania zamówienia art. 36 ust. 1 pkt 4 Pzp
Wymagany termin realizacji zamówienia: 2 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.
Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, według potrzeb Zamawiającego.
Umowa zostanie zawarta na czas określony od 2 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r.

V.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków art. 36 ust. 1 pkt 5 Pzp
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp), Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie
art. 24 Pzp,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania w przypadkach określonych w art. 24 Pzp.
4) przedłożą uwierzytelnioną kopię oceny kaloryczności węgla ( nie mniejsza niż 27 tys. kJ/1kg.
2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o złożoną ofertę i załączniki do niej.
3.Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
4. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.
5 . Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp
1/ W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wraz z ofertą przedłożą następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
c) uwierzytelniona kopia oceny kaloryczności węgla ( nie mniejsza niż 27 tys. kJ/1kg.
2/ Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty, z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
3/ Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4/ Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.


VI.Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. art. 36 ust. 1 pkt 7 Pzp

1.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający a także Wykonawcy przekazują pisemnie.
2. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Urząd Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna , ul. Łomżyńska 64. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 0-86 214-00-29 lub na adres e – mail: ugzbojna@lo.home.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania oraz udostępni na własnej stronie internetowej.
5. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
6. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Anna Górak tel. 086 214-00-60 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 15.

VIII. Wymagania dotyczące wadium. art. 36 ust. 1 pkt 8 Pzp
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

IX. Termin związania ofertą art. 36 ust. 1 pkt 9 Pzp
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
X. Opis sposobu przygotowywania ofert art. 36 ust. 1 pkt 10 Pzp
1. Oferta musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo.
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być złożona i podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących. Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami Kodeksu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej.
3. Podpisy osób, o których w ust. 2 złożone będą na każdej stronie druku formularza oferty oraz załącznikach opracowanych (wypełnianych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.
4. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ i powinna zawierać wymagane dokumenty.
5. Oferta powinna być napisana na maszynie, komputerze lub czytelnie pismem odręcznym.
6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.
7. Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osoby podpisujące ofertę.
8. Oferty powinny być jednoznaczne.
9. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
10. Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, w przeciwnym razie nie będą brane pod uwagę.
12. W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów.
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp, wszystkie oferty składane w trakcie postępowania o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia.
14. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. art. 36 ust. 1 pkt 11 Pzp

SKŁADANIE OFERT:
1. Oferty należy składać w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej
i zamkniętej kopercie lub opakowaniu.
2. Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:
Wójt Gminy Zbójna
18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64
3. Na kopercie (opakowaniu) należy również umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. Kopertę (opakowanie należy oznakować następująco:
„Oferta przetargowa na dostawę węgla
Nie otwierać przed dniem 21.12.2007 r. godz. 1100”.
5. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Zbójnej, ul. Łomżyńska 64
w pokoju nr 8 do dnia 21.12. 2007 r. do godz. 1100.
6. Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonana przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert (art. 84 Pzp).

OTWARCIE OFERT:
7. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12. 2007 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 8.
8. Otwarcie ofert jest jawne.
9. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranym Wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
10. Podczas otwarcia ofert zostaną podane następujące informacje: nazwa i siedziba Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności.
11. Informacje, o których mowa w pkt. 10, przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
12. Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny art. 36 ust. 1 pkt 12 Pzp
Cena ofertowa 1 tony węgla powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
Cena ofertowa brutto 1 tony węgla = cena netto 1 tony węgla + podatek VAT
Cena ofertowa musi być podana w zł (PLN) cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert art. 36 ust. 1 pkt 13 Pzp
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto 1 tony węgla.
Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100
punktów:
Cmin gdzie:
A = ----------------- x 100 A - ilość punktów za cenę
Cn Cmin - najniższa cena brutto z pośród ważnych ofert.
Cn - cena brutto oferty badanej
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a Pzp).
3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 1.
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 5 lit. a, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. art. 36 ust. 1 pkt 14 Pzp

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą, jest obowiązany do jej zawarcia w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.
2. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił
w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach
wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że w postępowaniu przetargowym
złożono tylko jedną ofertę lub upłynie termin związania ofertą.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. art. 36 ust. 1 pkt 15 Pzp

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI. Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wzór umowy. art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
2. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych, umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.
3. Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem wymagań i warunków Zamawiającego zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ofercie.
4. Zmiany do umowy będą mogły być dokonane na zasadach określonych w art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
5. Postanowienia umowy zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym integralną część
niniejszej specyfikacji (załącznik Nr 3), co ma zapobiec sytuacji, w której Zamawiający może zostać posądzonym, iż zataił istotne warunki umowy w celu nieuczciwego przeprowadzenia postępowania.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. art. 36 ust. 1 pkt 17 Pzp

1. Środki ochrony prawnej przysługują wszystkim Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy. Zgodnie z art. 184 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 137.000 euro, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.
2. Sposób korzystania oraz rozpatrywania protestu regulują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych ( dział VI art. 180 – 183 ).

XVIII. Informacje uzupełniające.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
Załączniki do Specyfikacji
1/ Formularz oferty – Załącznik Nr 1
2/ Wzór oświadczenia – Załącznik Nr 2
3/ Wzór umowy - Załącznik Nr 3


ZATWIERDZAM SIWZ :

Zbójna, dnia 2007.12.12
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna
Załącznik Nr 1 do SIWZ
SG. 341-5/07 z dnia 2007.12.12
…………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy, tel/fax, REGON, NIP/ ……………………………….
/ miejscowość i data/
FORMULARZ OFERTOWY

Wójt Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna

Odpowiadając na ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak:
SG. 341-5/07 z dnia 2007.12.12 na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm. ), na: Dostawę 250 ton węgla kamiennego ( kostka ), o kaloryczności minimum 27 tys. kJ/kg, do kotłowni komunalnych na obszarze Gminy Zbójna, według wskazań zamawiającego w 2008 roku.

1. Oferujemy wykonanie powyższego zamówienia
za cenę brutto 1 tony węgla ………… zł (słownie ……………………………….. ………………………...zł ),
w tym podatek VAT …………zł ( słownie ………………………………………………………… zł ).
Podana cena zawiera ona wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia i uwzględnia koszty transportu do kotłowni komunalnych w Zbójnej, w Kuziach i w Dobrymlesie , koszty wyładunku oraz podatki.
2. Zobowiązujmy się do realizacji dostaw węgla w terminie 48 godzin od godziny potwierdzenia zamówienia, w godzinach pracy Urzędu Gminy Zbójna od 800 do 1500 w okresie obowiązywania umowy, tj. od 02.01.2008 r. do 31.12..2008 r..

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 21.12.2007r. godz.1100.
4. Warunki płatności: ( przelewem na konto:....................................................w terminie …..dni od daty dostawy.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
6. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie własnymi siłami / przy udziale podwykonawców* w zakresie
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................,
7. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:
Nazwisko i imię ....................................................................................................
Stanowisko ...........................................................................................................
Telefon...................................................Fax.........................................................
Zakres*:
- do reprezentowania w postępowaniu
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy

8. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:
1) ………………………………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………………………………
4) ………………………………………………………………………………………………………………………
9. Oświadczamy, że wszystkie strony niniejszej oferty są ponumerowane i cała oferta składa się z .............. stron.

Pieczęć Wykonawcy
Data.................................................................. .Podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy:


Załącznik Nr 2 do SIWZ
SG. 341-5/067 z dnia 2007.12..12
…………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy/ ……………………………….
/ miejscowość i data/

O Ś W I A D C Z E N I E


WYKONAWCA w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; z późn. zm.)

Nazwa: ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Nr telefonu: ................................................. Nr faxu: ................................................................

REGON ...................................................... Internet: http:// ................................................ . pl

występując jako uczestnik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dopełniając
wymogi art. 22 ust. 1 cytowanej ustawy, oświadczamy, że:

1) posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
................................. ...........................
Pieczęć Wykonawcy Data
...................................................................
Podpisy osób uprawnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy:

Załącznik Nr 3 do SIWZ
SG. 341-5/07 z dnia 2007.12.12
…………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy/ ……………………………….
/ miejscowość i data/

Umowa Nr 342-……./07

zawarta w dniu …………………roku w Zbójnej pomiędzy Urzędem Gminy Zbójna obsługującym Gminę Zbójna, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Zenona Białobrzeskiego, mającym siedzibę w Urzędzie Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, REGON: 00054852 NIP: 721-11-43-154, zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,
a firmą; ……………………………………………………………………………………………………………, zwaną w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) znak: SG. 341-5/07 z dnia 2007.12.21, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji

dostawę 250 ton węgla kamiennego ( kostka ), o kaloryczności minimum 27 tys. kJ/kg, do kotłowni komunalnych na obszarze Gminy Zbójna, według wskazań zamawiającego w 2008 roku, ujętą w złożonej ofercie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Zamawiający zapewni swobodny dojazd do miejsca rozładunku węgla środkom transportu Wykonawcy.
2. Wykonawca zapewni dostawę węgla do kotłowni komunalnych w miejscowościach: Zbójna, Kuzie i Dobrylas, powiat łomżyński, województwo podlaskie.

§ 3

1. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o zapotrzebowaniu na dostawę, określając ilość węgla i wskazując konkretne miejsce dostawy ( kotłownię ) telefonicznie, potwierdzając zamówienie niezwłocznie faksem.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania dostawy w terminie 48 godzin od godziny potwierdzenia zamówienia, w godzinach pracy Urzędu Gminy Zbójna od 800 do 1500 .
3. Jeżeli termin dostawy przypadałby w niedzielę i święta, czas dostawy ulega przesunięciu na pierwszy następny dzień roboczy.
4. W sytuacjach wyjątkowych, po obustronnym uzgodnieniu, dostawa może nastąpić w niedzielę lub święto oraz po godzinach pracy w dni robocze lub we wcześniejszym terminie.

§ 4

Zamawiający ma obowiązek, do uczestniczenia w odbiorze węgla i pokwitowania odbioru na dokumencie WZ Wykonawcy przez swego przedstawiciela lub upoważnionego pracownika kotłowni.

§ 5
Wykonawca gwarantuje stałą, dobrą jakość węgla o parametrach zgodnych z dostarczoną ofertą.


§ 6

1.Cena jednostkowa brutto za 1 tonę węgla, na dzień sporządzenia umowy wynosi ……………..zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………………… złotych )
w tym podatek VAT ( ..…%( ……. …………. zł
( słownie: ………………………………………………………………………………………………...złotych )
i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniające cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia, a także należny podatek VAT.
2. Strony umowy postanawiają, ze ustalona cena ulegnie zmianie w przypadku wzrostu lub obniżki ceny zakupu węgla przez Wykonawcę w spółkach węglowych, zmian cen transportu kolejowego lub zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W takim przypadku Wykonawca udokumentuje wzrost lub obniżkę ceny dostarczając kopię dokumentu informującego o zmianie ceny węgla w spółkach węglowych lub zmianie cen transportu kolejowego oraz kalkulację nowej ceny między stronami umowy.
3. Strony przewidują udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 20% wartości niniejszej umowy.
4. Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktur.

§ 7

1. Termin rozpoczęcia dostawy objętej umową 02.01.2008 r.
2. Termin zakończenia dostawy objętej umową 31.12.2008 r.

§ 8
1. Zamawiający zobowiązuje się płacić przelewem Wykonawcy należności za wykonane dostawy węgla
w terminie ………… dni od daty złożenia faktury.
2. Przelewy będą dokonywane na rachunek Wykonawcy w ……………………………….
Nr ……………………….. w terminie …… dni od daty złożenia faktury.

§ 9
1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
2. Wykonawca nie może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców, którzy nie byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. Wykonawca może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców, którzy byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia, w następującym zakresie prac:
1/ ………………………………………….Podwykonawca …………………………………..
2/ ……………………………………………………………………………………………….

4. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec Podwykonawców, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami.


§ 10
1. Strony ustalają, że w przypadku stwierdzenia odstępstwa dostarczonej partii węgla od wymogów normatywnych, Zamawiający prześle reklamację do Wykonawcy.
2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 3 dni od dnia jej otrzymania. Brak odpowiedzi w terminie skutkuje jej uznaniem.
3. W przypadku uznania reklamacji Wykonawca odbierze zareklamowaną partię węgla na własny koszt i dostarczy taką samą ilość węgla, odpowiadającego normom.
4. Zamawiającemu i Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.
5. W celu uniknięcia sporów na tle reklamacji jakościowej węgla Zamawiający ma bezwzględny obowiązek nie mieszania węgla pochodzącego od Wykonawcy z węglem pochodzącym z innych źródeł dostawy.


§ 11
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania umowy za 2-miesiecznym wypowiedzeniem złożonym na piśmie na koniec miesiąca.

§ 12
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 14
Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Łomży.

§ 15
Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ……..2007 roku, stanowiąca Załącznik Nr 1 oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, znak SG.341-5/07 z dnia 2007.12.12, stanowiąca Załącznik Nr 2.

§ 16
Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.Zamawiający : Wykonawca:Kontrasygnata Skarbnika Gminy Zbójna:


Zatwierdzam wzór umowy:
Zbójna dnia 2007.12.12 Zenon Białobrzeski - Wójt Gminy Zbójna
Data powstania: środa, 12 gru 2007 14:41
Data opublikowania: środa, 12 gru 2007 14:43
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 24 gru 2007 11:34
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1355 razy