BIP Gminy Zbójna

Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO
Zbójna, 2006.12.29
SG.341-9/06

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym
o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

1.Zamawiający: Gmina Zbójna reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna
18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8, woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Anna Górak – Sekretarz Gminy, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-60, fax. j.w.
pokój Nr 9 w Urzędzie Gminy Zbójna, e-mail; ugzbojna@lo.home.pl

2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony
o wartości od 6.000 do 60.000 EURO
na podstawie art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
( Dz U. z 2006 r. Nr 146, poz. 1163 z późn. zm. ).

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www..zbojna.powiatlomzynski.pl/bip (w menu tematycznym - Przetargi )

4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Dostawa 40.000 litrów oleju napędowego do pojazdów mechanicznych, będących
własnością Gminy Zbójna w 2007 roku.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku
Zamówień CPV: dostawy: produkty ropopochodne i paliwa – poz. 23000000-7.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i możliwości
złożenia oferty wariantowej.
6. Termin wykonania zamówienia: od 24.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

7. Opis warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
( W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia (art. 23 Pzp),
Wykonawcy muszą:
a) ustanowić pełnomocnika,
b) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu
na podstawie art. 24 Pzp,
3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy w przypadkach
określonych w art. 24 Pzp.
4) przedłożą oświadczenie, że Wykonawca w okresie realizacji zamówienia zapewnia stację paliw lub punkt tankowania oleju napędowego, urządzone zgodnie z wymogami w zakresie ochrony środowiska na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie i wyraża zgodę na tankowanie paliwa 2 razy w tygodniu.

8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (art. 36 ust. 1 pkt 6 Pzp):
1/ W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wraz
z ofertą przedłożą następujące dokumenty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
c) oświadczenie, że Wykonawca w okresie realizacji zamówienia zapewnia stację paliw lub punkt tankowania oleju napędowego, urządzone zgodnie z wymogami w zakresie ochrony środowiska na terenie miejscowości Zbójna, powiat łomżyński, województwo podlaskie i wyraża zgodę na tankowanie paliwa 2 razy w tygodniu..
2/ Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez osobę (osoby) uprawnioną do podpisania oferty,
z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
3/ Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy
złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4/ Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień
dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

9. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.
Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.
10.. Informacja o wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
11. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena brutto (100 % ) 1 litra oleju napędowego.

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8
w terminie 08 stycznia 2007 r. godzina 12:00.

13. Termin związania ofertą: 30 dni, tj. od dnia 08 stycznia 2007 r. godz. 12:00
do dnia 08 lutego 2007 r. godz. 12:00
14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.

15. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów.

16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie zastosuje aukcji elektronicznej.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Data powstania: poniedziałek, 18 gru 2006 15:29
Data opublikowania: poniedziałek, 18 gru 2006 15:38
Data edycji: piątek, 29 gru 2006 14:04
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 lis 2007 15:13
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1467 razy
Ilość edycji: 2