BIP Gminy Zbójna

SPECYFIKACJA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej 60.000,00 EURO
SG.341-3/06 Zbójna, dnia 2006.03.24SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
o wartości poniżej 60.000,00 EURO

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (TYTUŁ):

Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji 7 budynków, będących własnością Gminy Zbójna, zgodnie z audytami energetycznymi:
1/ Szkoła Podstawowa w Kuziach, 18-416 Zbójna
2/ Dom Nauczyciela w Kuziach, 18-416 Zbójna
3/ Gimnazjum w Zbójnej ul. Łomżyńska 35, 18-416 Zbójna
4/ Szkoła Podstawowa w Zbójnej, ul. Łomżyńska 9, 18-416 Zbójna
5/ Dom Nauczyciela w Zbójnej, ul. Łomżyńska 37, 18-416 Zbójna
6/ Przedszkole ul. Łomżyńska 48, 18-416 Zbójna
7/ Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie, 18-416 Zbójna.1. Nazwa i adres Zamawiającego

Urząd Gminy Zbójna,
reprezentowany przez Wójta Gminy Zbójna – Zenona Białobrzeskiego
18-416 Zbójna
ul. Łomżyńska 64
tel./fax: 0-86 214-00-29
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl http.//www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip
NIP 721-11-43-154
zwany dalej „zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
o nazwie: Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji 7 budynków, będących własnością Gminy Zbójna, zgodnie z audytami energetycznymi:
1/ Szkoła Podstawowa w Kuziach, 18-416 Zbójna
2/ Dom Nauczyciela w Kuziach, 18-416 Zbójna
3/ Gimnazjum w Zbójnej ul. Łomżyńska 35, 18-416 Zbójna
4/ Szkoła Podstawowa w Zbójnej, ul. Łomżyńska 9, 18-416 Zbójna
5/ Dom Nauczyciela w Zbójnej, ul. Łomżyńska 37, 18-416 Zbójna
6/ Przedszkole ul. Łomżyńska 48, 18-416 Zbójna
7/ Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie, 18-416 Zbójna


2. Tryb udzielenia zamówienia
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zwanej dalej „ustawą” oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą, przepisy ustawy - Kodeks cywilny.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 EURO, na podstawie art. 10 ust. 1 „ustawy”.

3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji 7 budynków, będących własnością Gminy Zbójna, zgodnie z audytami energetycznymi:
1/ Szkoła Podstawowa w Kuziach, 18-416 Zbójna
2/ Dom Nauczyciela w Kuziach, 18-416 Zbójna
3/ Gimnazjum w Zbójnej ul. Łomżyńska 35, 18-416 Zbójna
4/ Szkoła Podstawowa w Zbójnej, ul. Łomżyńska 9, 18-416 Zbójna
5/ Dom Nauczyciela w Zbójnej, ul. Łomżyńska 37, 18-416 Zbójna
6/ Przedszkole ul. Łomżyńska 48, 18-416 Zbójna
7/ Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie, 18-416 Zbójna
Zakres zamówienia, na każdy budynek odrębnie, obejmuje :
1. Projekt techniczny w 4 egzemplarzach, na który składają się:
- projekty branżowe ( w zakresie określonym w audycie),
- przedmiary robót opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu technicznych formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru zgodnie z rozporządzeniem jw.
w 4 egzemplarzach .
3. Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1384), wraz z zestawieniem zbiorczym tych kosztorysów w 2 egzemplarzach.
4. Kserokopia projektu wykonawczego + STWiOR w 10 egzemplarzach.
5. Zapewnienie dostarczenia w ciągu 3 dni, na odrębne zlecenie, dodatkowych kserokopii kompletów dokumentacji projektowej (jak w pkt 4) – podać cenę brutto wykonania kserokopii
1 kompletu przy protokóle zdawczo –odbiorczym dokumentacji.
Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: usługi projektowania architektonicznego – poz. 74222000-1
Audyty energetyczne budynków udostępniane są Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 9 lub 12. Na wniosek Wykonawcy przekazana zostanie kopia opisu robót termomodernizacyjnych wykazana w audytach.
Zamawiający posiada inwentaryzację obiektów objętych termomodernizacją, która zawarta jest w audytach energetycznych. Jest to inwentaryzacja niepełna, dla potrzeb audytu energetycznego.
Zamawiający nie posiada orzeczeń o stanie technicznym budynków. Zamawiający może udostępnić wykonawcom protokoły z kontroli sprawności technicznej i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego.


4. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalnych warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Termin wykonania zamówienia
Wymagany termin realizacji zamówienia: 15 czerwca 2006 r.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do występowanie w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi ( uwierzytelniona kopia ),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( zrealizowali w ostatnich 3 latach co najmniej 3 zamówienia na projekty o podobnym zakresie i wartości ) i złożą wykaz zamówień zrealizowanych na formularzu według Załącznika Nr 3 do SWIZ oraz wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania na formularzu według Załącznika Nr 4 do SWIZ
c) złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ) na formularzu według Załącznika Nr 2 do SWIZ,
d) dowód wniesienia wadium.
2. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia — nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt 9 niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że ich nie uzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.
3. Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania a ofertę uznaje się za odrzuconą.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

9. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
a) Oferta wraz z ceną powinna być złożona na załączonym do SWIZ formularzu ofertowym –
Załącznik Nr 1 i dotyczyć powinna wszystkich 7 budynków.

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
c) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone
w art. 22 ust. 1 ustawy, według załącznika Nr 2 do SWIZ,
d) wykaz zamówień zrealizowanych na formularzu według Załącznika Nr 3 do SWIZ oraz wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania na formularzu według Załącznika Nr 4 do SWIZ,
e) dowód wniesienia wadium. (kwota wadium dotyczy wszystkich 7 budynków).

2. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych „za zgodność z oryginałem” przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy.
3. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający a także Wykonawcy przekazują pisemnie.
Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie pod adres: Urząd Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna , ul. Łomżyńska 64 Zapytania mogą być składane faksem pod numer: 0-86 214-00-29 lub na adres e – mail: ugzbojna@lo.home.pl pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (np. przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą).
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie zostanie złożone w siedzibie zamawiającego nie później niż na 3 dni przed terminem składania ofert.
3. Treść wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ bezpośrednio u Zamawiającego, bez wskazania źródła zapytania.
4. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.
6. Dokonaną modyfikację zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ.
7. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.
8. O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest:
Anna Górak tel. 086 214-00-60 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 15.

12. Wymagania dotyczące wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2.000,00 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) . (Kwota wadium odnosi się do wszystkich 7 budynków)
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66 poz. 596 i Nr 216, poz. 1824).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w BS Łomża o/Nowogród, rachunek Nr 79875710112601965320000050.
4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Zbójna ul. Łomżyńska 64, pok. 13 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty.
Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert, tj. do dnia 2006.03.24 godz. 9 minut 45.
Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
5. Wykonawca, który nie wniósł wadium zostanie wykluczony z postępowania.
6. Wykonawca, którego oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust.5 prawa zamówień publicznych.
7. Dyspozycje w zakresie zwrotu wniesionych w pieniądzu wadiów wykonawców, zamawiający przekaże do banku niezwłocznie po zawarciu umowy z wykonawcą, którego ofertę wybrano lub po unieważnieniu przetargu, lecz nie później niż następnego dnia po terminie związania ofertą.
8. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert, wykonawca wycofa się z przetargu, zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.


13. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni, od dnia 12.04.2006 r. godzina 10 00
Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Opis sposobu przygotowywania ofert

1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
3. Ofertę należy złożyć w kopercie opisanej następująco:
Kopertę należy zaadresować : Urząd Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64
z dopiskiem: „Termomodernizacja - nie otwierać przed 2006.03.24 godz. 1000”
Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres wykonawcy.
4. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta i zabezpieczona przed otwarciem, bez uszkodzenia, gwarantująca zachowanie poufności jej treści do czasu otwarcia.
5. Dokumenty sporządzone przez Wykonawcę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną.
6. Wskazanym jest, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane i parafowane.
7. Oferta powinna być zszyta w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów oferty.
8. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty w formie pisemnej przed terminem składania ofert.
9. Wprowadzone zmiany muszą być złożone wg. takich samych zasad jak złożona oferta tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie z dopiskiem „ZAMIANA” (pozostałe oznakowanie wg ust. 3).
10. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte na sesji publicznego otwarcia ofert przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
11. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.
12. Koperty oznakowane „WYCOFANIE” będą otwierane na sesji publicznego otwarcia ofert w pierwszej kolejności. Koperty z ofertami, których dotyczy wycofanie nie będą otwierane.
13. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty, zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego w pokoju
Nr 8 do dnia 2006.04.12, do godz. 1000 .
2. Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta.
3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
siedzibie Zamawiającego, w pokoju Nr 8.
4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
16. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, uwzględniająca cały zakres przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia.
Cena ofertowa brutto = cena netto + podatek VAT

17. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie polskiej.

18. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert
1. Jedynym kryterium wyboru jest cena ofertowa brutto – 100 %,
e) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyżej kryterium wyboru.

19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone w treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik Nr 5do SIWZ.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej Wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne.

1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może uznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca ma prawo złożyć protest w terminie 7 dni od dnia, w którym powziął lub mógł powiązać wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, z zastrzeżeniem, iż protest dotyczący postanowień SIWZ wnosi się nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert.

21. Załączniki do specyfikacji


1/ Formularz oferty – Załącznik Nr 1
2/ Wzór oświadczenia – Załącznik Nr 2
3/ Wykaz zamówień zrealizowanych – Załącznik Nr 3
4/ Wykaz osób odpowiedzialnych za realizację zadania – Załącznik Nr 4
5/ Wzór umowy – Załącznik Nr 5

ZATWIERDZAM SWIZ :

Zbójna, dnia 2006.03.24
Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Załącznik nr 1 do SIWZ
SG. 341-3/06 z dnia 2006.03.24
…………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy/ ……………………………….
/ miejscowość i data/

FORMULARZ OFERTY

Urząd Gminy Zbójna
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna

Odpowiadając na ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak: SG. 341-3/06 z dnia 2006.03.24 na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), na: Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji 7 budynków, będących własnością Gminy Zbójna, zgodnie z audytami energetycznymi: .

1. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem przetargu zgodnie z wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością
za cenę brutto …………… zł., (słownie ……………………………….. zł.),
w tym podatek VAT …………………zł ( słownie ………………………………….zł ).
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177);
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ , ( tj. 30 dni ) do dnia 23.04.2006 r. godz. 10-ta.
5. Następujące części zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom:
1) nazwa podwykonawcy ........................................................................... , zakres części zamówienia, które wykona podwykonawca ..................................................................
2) nazwa podwykonawcy ........................................................................... , zakres części zamówienia, które wykona podwykonawca
3) …………………………………………………………………………………………
6. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach kolejno ponumerowanych od nr ….... do nr …..
8. Zastrzegamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach ................................stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione.
9. Wadium o wartości 2.000,00 zł zostało złożone w dniu ………… w formie
…………………………………………………………………………………………………...
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) ………………………………
2) ………………………………
3) ………………………………
4) ………………………………
5) ………………………………
6) ………………………………
7) ………………………………
8) ………………………………Pieczęci i podpisy upoważnionych osób
Załącznik nr 2 do SIWZ
SG. 341-3/06 z dnia 2006.03.24
…………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy/ ……………………………….
/ miejscowość i data/


Oświadczenia WYKONAWCY


1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi ( w załączeniu uwierzytelniona kopia ).

2. Oświadczam, że posiadam uprawnienia niezbędne do wykonywania zadania.

3. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie
oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi
do wykonywania zamówienia.

4. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

5. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy zamówień dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 117 ).

Data ………………………….. Podpis i pieczątka Wykonawcy:


Załącznik nr 1 do SIWZ
SG. 341-3/06 z dnia 2006.03.24 r
…………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy/ ……………………………….
/ miejscowość i data/Wykaz zamówień zrealizowanych

W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT
O PODOBNYM ZAKRESIE I WARTOŚCI

Lp. Obiekt (opis, zakres) Zamawiający(adres, telefon) Termin realizacji Wartość zamówienia
……………………………
/podpis wykonawcy/

Załącznik nr 4 do SIWZ
SG. 341-3/06 z dnia 2006.03.24
…………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy/ ……………………………….
/ miejscowość i data/


WYKAZ OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ ZADANIA


Lp. Imię i nazwisko Uprawnienia Nr Nr członkostwaw Izbie Zakres prac, za które odpowiada…………………………….
/podpis wykonawcy/

Załącznik nr 5 do SIWZ
SG. 341-3/06 z dnia 2006.03.24
…………………………………….
/Nazwa i adres wykonawcy/ ……………………………….
/ miejscowość i data/Umowa Nr 342-……./06

zawarta w dniu …………………roku w Zbójnej pomiędzy Gminą Zbójna, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Zenona Białobrzeskiego, mającym siedzibę w Urzędzie Gminy Zbójna, ul. Łomżyńska 64, 18-416 Zbójna, zwanym w dalszej części umowy ,,Zamawiającym”,
a firmą; ……………………………………………………………………………………, zwaną w dalszej treści umowy ,,Wykonawcą” o następującej treści:

§ 1
W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego w trybie art.10 ust.1 ustawy zamówień dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) znak: SG. 341-3/06 z dnia 2006.03.24, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji 7 budynków, będących własnością Gminy Zbójna, zgodnie z audytami energetycznymi:
1/ Szkoła Podstawowa w Kuziach, 18-416 Zbójna
2/ Dom Nauczyciela w Kuziach, 18-416 Zbójna
3/ Gimnazjum w Zbójnej ul. Łomżyńska 35, 18-416 Zbójna
4/ Szkoła Podstawowa w Zbójnej, ul. Łomżyńska 9, 18-416 Zbójna
5/ Dom Nauczyciela w Zbójnej, ul. Łomżyńska 37, 18-416 Zbójna
6/ Przedszkole ul. Łomżyńska 48, 18-416 Zbójna
7/ Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie, 18-416 Zbójna
Zakres zamówienia, na każdy budynek odrębnie, obejmuje :
2. Projekt techniczny w 4 egzemplarzach, na który składają się:
- projekty branżowe ( w zakresie określonym w audycie),
- przedmiary robót opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu technicznych formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072).
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru zgodnie z rozporządzeniem jw.
w 4 egzemplarzach .
3. Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1384), wraz z zestawieniem zbiorczym tych kosztorysów w 2 egzemplarzach.
4. Kserokopia projektu wykonawczego + STWiOR w 10 egzemplarzach.
5. Zapewnienie dostarczenia w ciągu 3 dni, na odrębne zlecenie, dodatkowych kserokopii
kompletów dokumentacji projektowej (jak w pkt 4),
ujętą w złożonej ofercie stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej umowy.§ 2

Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania zamówienia szczegółowo opisanego w § 1 umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną oraz na warunkach ustalonych niniejszą umową.
§ 3

1. Audyty energetyczne budynków, w 1 egzemplarzu, udostępniane są Wykonawcy z dniem podpisania umowy, za pokwitowaniem, z obowiązkiem zwrotu w terminie złożenia zamówionej dokumentacji technicznej.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ciągu 3 dni, na odrębne zlecenie, dodatkowych kserokopii kompletów dokumentacji technicznej i podania ceny brutto wykonania 1 kompletu kserokopii w protokole zdawczo – odbiorczym dokumentacji objętej zamówieniem.

§ 4

1. Ustalone w wyniku przetargu wynagrodzenie Wykonawcy wynosi: cena brutto ……….zł (słownie ……………………………………………………………………………. złotych ), w tym: cena netto …………………. zł i podatek VAT w wysokości …….. %,
co stanowi kwotę …………….. zł
i obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia, a także należny podatek VAT.
2. Strony przewidują udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 20% wartości niniejszej umowy.
3. Strony przyjmują zasadę, że należny podatek VAT naliczony zostanie do ceny netto w fakturze zgodnie z obowiązującym prawem w dniu wystawienia faktur.

§ 5

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do dnia
15 czerwca 2006 r.

§ 6

1. Zamawiający zobowiązuje się płacić przelewem Wykonawcy należności za wykonane
w terminie 30 dni od daty złożenia faktury.
2. Przelewy będą dokonywane na rachunek Wykonawcy w ………………………
Nr……………………………...

§ 7

1. Wykonawca może zaangażować do wykonania umowy Podwykonawców, którzy byli wymienieni w ofercie Wykonawcy na wykonanie zamówienia, w następującym zakresie prac:
1/ ………………………………………….Podwykonawca …………………………………..
2/ ……………………………………………………………………………………………….

2. Wykonawca zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień umowy.
3. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec Podwykonawców, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu rozliczeń Wykonawcy z Podwykonawcami.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a/ w przypadku niedotrzymania terminu zakończenia prac określonych w 1 niniejszej umowy
w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki,
b/ w przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,05 % wartości
umowy za każdy dzień zwłoki.
2. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający potrąci je Wykonawcy z wystawionych faktur.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
4. W celu zabezpieczenia ewentualnych kosztów usuwania wad, które mogą ujawnić się w toku odbioru przedmiotu umowy, Zamawiający może zatrzymać kaucje w wysokości 5 % całego wynagrodzenia. Kaucja podlega zwrotowi niezwłocznie po podpisaniu protokołu stwierdzającego usuniecie wad.
5. Wady dokumentacji projektowej skutkujące wzrostem kosztów w trakcie realizacji termomodernizacji ( braki, błędy w dokumentacji technicznej ) będą obciążały firmę projektową , która zapłaci w całości udokumentowane nakłady z tego tytułu.
6. Strony umowy dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania do wysokości szkody rzeczywiście poniesionej.

§ 9

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 10

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Zamówień Publicznych.

§ 12

Właściwym do rozstrzygania sporów jest Sąd Rejonowy w Łomży.

§ 13

Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia ………..200…. roku, stanowiąca Załącznik Nr1 oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia, stanowiąca Załącznik Nr 2
§ 14

Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze stron.

Zamawiający : Wykonawca:
1. Wójt Gminy Zbójna:
2. Kontrasygnata Skarbnika Gminy Zbójna
Zatwierdzam wzór umowy:
Zbójna dnia 2006.03.24 Zenon Białobrzeski - Wójt Gminy Zbójna
Data powstania: poniedziałek, 27 mar 2006 15:08
Data opublikowania: poniedziałek, 27 mar 2006 15:10
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 sie 2006 08:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1667 razy