BIP Gminy Zbójna

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO
Zbójna, 2006.03.24
SG.341-3/06

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO


1.Zamawiający: Wójt Gminy Zbójna 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8
woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29.

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji 7 budynków, będących własnością Gminy Zbójna, zgodnie
z audytami energetycznymi:
1/ Szkoła Podstawowa w Kuziach, 18-416 Zbójna
2/ Dom Nauczyciela w Kuziach, 18-416 Zbójna
3/ Gimnazjum w Zbójnej ul. Łomżyńska 35, 18-416 Zbójna
4/ Szkoła Podstawowa w Zbójnej, ul. Łomżyńska 9, 18-416 Zbójna
5/ Dom Nauczyciela w Zbójnej, ul. Łomżyńska 37, 18-416 Zbójna
6/ Przedszkole ul. Łomżyńska 48, 18-416 Zbójna
7/ Szkoła Podstawowa w Dobrymlesie, 18-416 Zbójna
Zakres zamówienia, na każdy budynek odrębnie, obejmuje :
1/ Projekt techniczny w 4 egzemplarzach, na który składają się:
- projekty branżowe ( w zakresie określonym w audycie),
- przedmiary robót opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).
2/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru zgodnie z rozporządzeniem jw.
w 4 egzemplarzach .
3/ Kosztorysy inwestorskie opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1384), wraz z zestawieniem zbiorczym tych kosztorysów
w 2 egzemplarzach.
4/ Kserokopia projektu wykonawczego + STWiOR w 10 egzemplarzach.
5/ Zapewnienie dostarczenia w ciągu 3 dni, na odrębne zlecenie, dodatkowych kserokopii kompletów dokumentacji projektowej (jak w pkt 4).

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: usługi projektowania architektonicznego – poz. 74222000-1
Audyty energetyczne budynków udostępniane są Wykonawcom do wglądu w siedzibie Zamawiającego pokój Nr 9 lub 12. Na wniosek Wykonawcy przekazana zostanie kopia opisu robót termomodernizacyjnych wykazana w audytach.
3. Termin realizacji zamówienia: do 15 czerwca 2006 r.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Gminy Zbójna

5. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
6. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)

7. Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest
Anna Górak – Sekretarz Gminy,
w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-60, pokój Nr 9 w Urzędzie Gminy Zbójna.

8. Warunkiem udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
jest spełnienie warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1/ posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi ( uwierzytelniona kopia ),
2/ oświadczenie wykonawcy, że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych,
3/ posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ( zrealizowali w ostatnich 3
latach co najmniej 3 zamówienia na projekty o podobnym zakresie i wartości ),
4/ wniesienie wadium w wysokości 2.000,00 zł

9. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8 w terminie
do dnia 12 kwietnia 2006 r. godzina 1000.

10. Termin i miejsce otwarcia ofert: 12 kwietnia 2006 r. godzina 10 00 w siedzibie
zamawiającego - pokój Nr 8.

11. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena brutto 100 %- obejmująca pełny zakres dokumentacji technicznej
i uwzględniająca, podatek VAT.

12. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być sygnowane podpisem oferenta. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres wykonawcy, pieczątkę nagłówkową firmy
oraz podpis i pieczątkę imienną osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona:
„Termomodernizacja - nie otwierać przed 2006.04.12 godz. 1000”

13. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 2006.03.24 do 2006.04.12
oraz zamieszczenie na stronie internetowej www..zbojna.powiatlomzynski.pl.

14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, po otrzymaniu wniosku od oferenta.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Data powstania: piątek, 24 mar 2006 11:57
Data opublikowania: piątek, 24 mar 2006 11:58
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 sie 2006 08:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1705 razy