BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO

SG.341-6/05 Zbójna, dnia 2005.02.031.Zamawiający: Wójt Gminy Zbójna 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8
woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29, e-mail: ugzbojna@lo.home.pl
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : usługi bankowe, polegające na udzieleniu kredytu obrotowego krótkoterminowego na wydatki bieżące Gminy Zbójna w wysokości 300.000,00 zł ( słownie : trzysta tysięcy złotych) na następujących warunkach spłaty:
1/ spłata kredytu w 3 równych ratach po 100.000,00 zł z terminami spłaty na dzień:
31 października 2005 r., 30 listopada 2005 r. i 31 grudnia 2005 r.
2/ odsetki od udzielonego kredytu płatne 1 raz w miesiącu ostatniego dnia każdego
miesiąca
3. Termin realizacji zamówienia : od 1 marca 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Gminy Zbójna.
5. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
6. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest
Elżbieta Parzych – Skarbnik Gminy,
w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-03, pokój Nr 10 w Urzędzie Gminy Zbójna.
7. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest spełnienie warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1/ posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, i prowadzenie działalności bankowej zgodnie z wymaganiami ustawowymi ( uwierzytelniona kopia ),
2/ oświadczenie wykonawcy, że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3/ oferta powinna zawierać łączny koszt udzielenia kredytu, w ciągu całego okresu spłaty,
z uwzględnieniem odsetek, wszelkich prowizji bankowych, marż itp. oraz harmonogram spłaty kredytu i odsetek.
8. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8 w terminie
do dnia 21 lutego 2005 r. godzina 1000.
9. Termin i miejsce otwarcia ofert: 21 lutego 2005 r. godzina 10 00 w siedzibie
zamawiającego - pokój Nr 8.
10. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert – 100 % , po spełnieniu warunków przez oferenta, jest łączny koszt kredytu wyrażony w złotych w całym okresie spłaty na warunkach określonych w pkt 2 i z uwzględnieniem wszystkich odsetek ( przy wysokości oprocentowania z zastosowaniem wskaźnika VIBOR 1-miesięcznego na dzień 17.02.2005 r. ), marż, prowizji i innych opłat bankowych.
11. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być sygnowane podpisem wykonawcy. Oferta
i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres wykonawcy, pieczątkę nagłówkową banku oraz podpis i pieczątkę imienną osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy. Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona „ Usługi bankowe nie otwierać przed 2005.02.21 godz. 1000”
12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, po otrzymaniu wniosku od oferenta.
13. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 2005.02.03 do 2005.02.21
oraz umieszczenie na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzyński.pl
Wójt Gminy Zbójna: Zenon BiałobrzeskiData powstania: czwartek, 3 lut 2005 12:29
Data opublikowania: czwartek, 3 lut 2005 12:31
Data przejścia do archiwum: środa, 30 lis 2005 14:45
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1442 razy