BIP Gminy Zbójna

Protokół

z przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Obowiązek konsultacji wynika z art. 5 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239).
 2. Konsultacje przeprowadzono na podstawie:

           1/ Uchwały Nr II/7//10 Rady Gminy Zbójna z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. (Dz. Urz. Województwa Podlaskiego Nr 2011.27.378 z dnia 28 stycznia 2011 r.),

           2/ Zarządzenia Nr 67/16 Wójta Gminy Zbójna z dnia 12 października 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu               Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. Celem konsultacji było przedstawienie Projektu Uchwały Rady Gminy Zbójna
  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi,
  stanowiącego załącznik Nr 1 do zarządzenia,
  2/ zebranie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach projektu Uchwały Rady Gminy Zbójna
  w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r.
  były organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działające na terenie Gminy Zbójna, których działalność statutowa obejmuje zadania ze sfery publicznej.
 3. Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 14 października 2016 r. godzina 800          do dnia 30 października 2016 r. godzina 1500 .
 4. Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej za pomocą formularza, stanowiącego załącznik Nr 2 do powyższego zarządzenia. Formularz konsultacji dostępny był
  w Urzędzie Gminy Zbójnaprzy ulicy Łomżyńskiej 64, pokój Nr 8, a także w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl. Formularz konsultacji można było złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zbójna
  lub przesłać w formie elektronicznej na adres: ugzbojna@lo.home.pl
 5. Wyniki konsultacji: W wyznaczonym terminie nie wpłynął żaden formularz zgłoszonych opinii, zatem Projekt Uchwały Rady Gminy Zbójna w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi zostanie przedłożony do uchwalenia przez Radę Gminy Zbójna na najbliższej sesji
  w wersji zaproponowanej w Zarządzeniu Nr 67/16 Wójta Gminy Zbójna z dnia
  12 października 2016 r.
 6. Protokół podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej www.zbojnapowiatłomżyński.pl.
 7. Protokół zostanie przedłożony również na sesji Rady Gminy Zbójna, przedmiotem której będzie uchwalenie Programu Współpracy Gminy Zbójna w 2017 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia
  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  .

           Zbójna, dnia 2016.11.04

       Wójt Gminy Zbójna: Zenon Białobrzeski

Data powstania: wtorek, 8 lis 2016 14:26
Data opublikowania: wtorek, 8 lis 2016 14:27
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 265 razy