BIP Gminy Zbójna

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna

Procedura wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zbójna

Wymagane dokumenty:

  1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych.
  2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
  3. Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) dokumentu założycielskiego jednostki (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z KRS), zawierający informacje o prowadzeniu działalności wskazanej we wniosku.
  4. Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) dokumentu potwierdzający prawo do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną przedsiębiorstwa.

 

Miejsce składania pism

Urząd Gminy Zbójna

 

Termin i sposób załatwienia

30 dni

 

Opłaty

opłata skarbowa 107,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 443, poz. 1358, poz. 1607 i poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 65 i poz. 195.) część III pkt 42

 

Podstawa prawna

art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)oraz w związku z § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku.

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 20 kwi 2016 14:47
Data opublikowania: środa, 20 kwi 2016 14:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 227 razy