BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO

Zbójna, 2005.01.27 SG.341-5/05

1.Zamawiający: Wójt Gminy Zbójna 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8
woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29.
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego
obsługi rachunku bieżącego Urzędu Gminy Zbójna.
3. Termin realizacji zamówienia: od 1 kwietnia 2005 r. do 31 marca 2008 r.
4. Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64
5. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
6. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm )
7. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest
Elżbieta Parzych – Skarbnik Gminy i Anna Górak – Sekretarz Gminy,
w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-29.
8. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków
z art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych:
1/ posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie
z wymaganiami ustawowymi ( uwierzytelniona kopia),
2/ oświadczenie Wykonawcy, że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie
art. 24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
9. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8 w terminie
do dnia 21 lutego 2005 r. godzina 1000.
10. Termin i miejsce otwarcia ofert: 21 lutego 2005 r. godzina 10 00 w siedzibie
zamawiającego - pokój Nr 9.
11. Kryteria wyboru ofert:
1/ oprocentowanie środków na rachunku bieżącym – ważność kryterium - 10 %,
2/ oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym – - II - - 40 %,
3/ koszty prowadzenia rachunku bieżącego
(w tym prowizje, opłaty za przelewy, wpłaty, wypłaty i inne ) - II - - 50 %.
12. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być sygnowane podpisem Wykonawcy. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres Wykonawcy, pieczątkę nagłówkową firmy oraz podpis i pieczątkę imienną osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy. Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona „ Rachunek bieżący – nie otwierać przed 2005.02.21 godz. 1000”
13. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 2005.01.27 do 2005.02.21
oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl.
14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Data powstania: czwartek, 27 sty 2005 11:22
Data opublikowania: czwartek, 27 sty 2005 11:24
Data przejścia do archiwum: środa, 30 lis 2005 14:45
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1623 razy