BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie Nr 104/15 Wójta Gminy Zbójna z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2015 r. poz. 1515/ i art. 38 ust.1 i art. 40 ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r. poz.1774 / oraz § 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Zbójna zarządza,
co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się I przetarg ustny nieograniczonyzgodnie z załącznikiemdo niniejszego zarządzenia, na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej na działce Nr 519/2 o pow. 2.0060 m2 w Dobrym Lesie, KW.LM1L/00009947/3.

 

§ 2

 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 30 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
   na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl oraz w sołectwie Dobry Las.

2. Ogłoszenie o przetarguzamieszcza się na internetowym serwisie prasowym:
   www.publiczne.net.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Zbójna.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

                                                                                                   Wójt Gminy Zbójna

                                                                                                     Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 8 gru 2015 08:27
Data opublikowania: wtorek, 8 gru 2015 08:29
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 569 razy