Gmina Zbójna

pt, 30 września 2016 Imieniny: Zofii i Hieronima

Informacja Wójta Gminy Zbójna

foto
o stanie zaawansowania prac nad projektem ogniwa fotowoltaiczne w Gminie Zbójna.
więcej

Wybierz wydział:

Urząd Gminy w Zbójnej

ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna

tel.: 86 2140029
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

Kurpie to region położony w północno-wschodniej części Mazowsza, nazwanej (wraz z Mazurami) przez Oskara Kolberga Mazowszem Starym, któremu poświęcił jeden z tomów swego monumentalnego dzieła Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania (...), pieśni, muzyka i tańce (Mazowsze T. IV). We wstępie pisał: Me masz podobno w Królestwie smutniejszej okolicy nad puszczę Myszeniecką (...). Me ujrzysz tam, jak tylko wydmy piaszczyste, obszerną przestrzeń ziemi lotnym piaskiem zasy­paną i do uprawy mniej zdatną. Bagna błotniste i lasy nikczemne, bo na lichym gruncie nawet sos­nowe drzewo tępo i krzywo rośnie. Obszar ten nazywany jest Puszczą Zieloną. Jego mieszkańcy już przez Kolberga określani byli Puszczakami lub Kurpiami.

Kurpie jako region słyną z kilku specyficznych tylko dla tego regionu wytworów kulturalnych. Najsłynniejsze z nich to wyroby z bursztynu powstające tutaj od początku 17 wieku, inne to kurpiowskie wycinanki, rzeźby i palmy wielkanocne.
Wycinanki robiły tylko i wyłącznie kobiety. Przedstawiają one rozmaite figury, smoki, kwiaty i różnych dziwacznych zwierząt. Kiedyś wycinanki te służyły do ozdabiania kurpiowskich chat, teraz są one ciekawymi pamiątkami z tego regionu.
Mężyźni na kurpiach trudnili się głównie rzeźbiarstwem. Tworzyli oni przede wszystkim rzeźby religijne np. rzeźba Pana Jezusa Frasobliwego. Większe figury stawiane były na rozstajach dróg i przy drogach we wsiach. Do dzisiaj jeszcze we wsiach pozostał zwyczaj aby na nabożeństwa "majowe", "czerwcowe" lub różaniec spotykać się przy przydrożnych krzyżach i figurach.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Zambrowie ZDZ w Białymstoku rozpoczyna rekrutację do projektu pn

foto
„Szerokie horyzonty - mobilność międzynarodowa na rzecz aktywizacji młodych bezrobotnych”. Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Proponujemy staże zagraniczne oraz szereg innych form wsparcia i aktywizacji.
więcej


Zaproszenie na seminarium informacyjne

foto
Dotyczące konkursu " Wojewódzka Olimpiada Aktzwnođci Wiejskieję
więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego

foto
Marszałek Województwa Podlaskiego zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia AS . sierpnia 2016 r.. znak DIT-III.7440.10.2016, zatwierdzającej opracowanie pt. PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIEJ OKREŚLAJĄCEJ WARUNKI GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKIE DLA ZADANIA PN „BUDOWA MIĘDZYSYSTEMOWEGO GAZOCIĄGU STANOWIĄCEGO POŁĄCZENIE SYSTEMÓW PRZESYŁOWYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I REPUBLIKI LITEWSKIEJ WRAZ ZINFR4STRUKTURĄ NIEZBĘDNĄ DO JEGO OBSŁUGI - GAZOCIĄG REMBELSZCZYZNA -GRANICA RP" NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO.
więcej

Nowy Kredyt Preferencyjny pod dopłaty bezpośrednie – linia KO

foto
Informujemy, że Bank BGŻ BNP PARIBAS SA rozpoczął udzielanie kredytu obrotowego nieoprocentowanego dla producenta rolnego (linia KO), wprowadzonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi z uwagi na opóźnienia powstałe w ARiMR w wypłatach dopłat bezpośrednich dla producentów rolnych. Podstawowe cechy kredytu: . Kwota kredytu jest określona w zaświadczeniu wydawanym przez kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o przyznanie jednolitej płatności obszarowej za 2015 r. . Brak wkładu własnego. . Kredyt jest nieoprocentowany dla rolnika. Oprocentowanie płatne jest w całości przez Agencję. . Prowizja płatna przez Klienta to 0,25% kwoty udzielonego kredytu. . Kredyt będzie udzielany na okres do dnia 14 lipca 2016 r. (data, do której możliwe jest wypłacanie płatności bezpośrednich za 2015 r. wydłużona o 14 dni). . Spłata jednorazowa ze środków pochodzących z dopłat bezpośrednich nie później niż dnia 14 lipca 2016 r. . Zabezpieczeniem kredytu będą dopłaty płacone przez ARiMR na wskazany przez nas rachunek techniczny prowadzony przez BGŻ BNPP dla Klienta.
więcej

Bezpłatne leki 75+

foto
Od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów. Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+: 1) Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej; 2) Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej; 3) Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.
więcej

KRUS przypomina

foto
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku przypomina, że wysyłane rolnikom cokwartalne przekazy z wymiarem składek służą ułatwieniu dokonania zapłaty tych należności w ustawowym terminie i wymaganej kwocie, zaś nieotrzymanie przekazu nie zwalnia płatnika składek z obowiązku terminowego opłacenia składek w odpowiedniej kwocie i w obowiązującym terminie. Informacja o wysokości składki obowiązującej w danym kwartale zamieszczana jest na stronie internetowej Kasy po adresem: www.krus.gov.pl lub w linku http://www.krus.gov.pl/krus/krus-w-liczbach/wymiar-kwartalnych-skladek-na-ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/. Ponadto Kasa informuje, że od stycznia br. wszyscy ubezpieczeni mogą logować się do portalu Kasy – eKRUS pod adresem https://www.ekrus.gov.pl . Portal ten daje możliwość dostępu do informacji o wysokości bieżących składek, a po złożeniu stosownego wniosku w jednostce organizacyjnej Kasy prowadzącej sprawy z zakresu ubezpieczenia, rolnik może między innymi uzyskać dostęp do własnych danych ewidencyjnych, ewidencji okresów podlegania i opłacania składek na ubezpieczenie, do historii swojego ubezpieczenia, bez konieczności bezpośredniej wizyty w urzędzie. Elżbieta Swatowska Kierownik Wydziału Ubezpieczeń OR KRUS w Białymstoku
więcej

Projekty “ OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ ” i “ AKCJA AKTYWIZACJA ”

foto
Jako państwowa jednostka - Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, będąca instytucją rynku pracy oraz kształcącą i wychowującą młodzież – rozpoczęliśmy w woj. podlaskim REKRUTACJĘ młodzieży - potrzebującej wsparcia do wdrażanych przez nas projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu “Gwarancje dla Młodzieży” (tj. projektów ogólnopolskich, nadzorowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w wieku 15-24 lata w tym do projektów:
więcej

Rodzina 500+

foto
Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.
więcej

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016r.

foto
Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym w dwóch punktach nieodpłatnej pomocy prawnej , zorganizowanych przez powiat łomżyński od stycznia 2016r. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: 1) w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pokój 303 (III piętro) : w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 9.00 do godziny 13.00, tel. 215 80 24. 2) w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 , pokój 215 : w poniedziałki w godzinach 8.00–12.00; wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 11.00 – 15.00, tel. 86 216 48 79 .
więcej


XII edycja Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie

foto
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu serdecznie zaprasza do udziału w XII edycja Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Wszystkie informacje związane z Konkursem znajdują się w załącznikach: 1. Aktualny regulamin konkursu. 2. Oświadczenie na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku obiektu zgłoszonego. 3. Druk zgłoszenia. Organizatorem Konkursu jest Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku. Dodatkowe informacje i pytania prosimy kierować pod nr. tel. (86) 27 71 328 /30 e-mail: zabytekpodlasia@gmail.com
więcej

„Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego”

foto
Projekt został realizowany przez 10 samorządów: Filipów, Grabowo, Hajnówka, Krypno, Kulesze Kościelne, Nowogród, Radziłów, Zbójna, Miasto Łomża oraz w Miasto Kolno, które jest liderem Projektu. Łączna powierzchnia rekultywacji to prawie 8 ha. Głównym celem Projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom po zamkniętych składowiskach odpadów między innymi poprzez właściwe ukształtowanie terenu, odtworzenie gleby, uregulowanie właściwych stosunków wodnych oraz wprowadzenie roślinności. Z krajobrazów gmin uczestniczących w Projekcie w szybkim tempie zniknęły szkodliwe góry odpadów. W ich miejscu pojawiły się wysypy zieleni otoczone edukacyjnymi ścieżkami. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość Projektu: 4 388 534,01 PLN Wartość dofinansowania: 3 730 253, 90 PLN
więcej

BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH

foto
Informujemy, że w dniach 1 czerwca – 29 lipca 2016 r. w wylosowanych gospodarstwach rolnych w całej Polsce zostanie przeprowadzone badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR). Badanie to będzie realizowane na terenie całej Unii Europejskiej, a jego podstawowym celem jest dostarczenie informacji na potrzeby kształtowania narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.
więcej


Obwieszczenie Starosty Łomzyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego

foto
w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów, obejmujących część Gminy Zbójna obręby: Dębniki, Gawrychy, Kuzie, Popiołki
więcej