Gmina Zbójna

pt, 31 października 2014 Imieniny: Urbana i Augusta

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 55/14 Wójta Gminy Zbójna z dnia 8 sierpnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Zbójna.
więcej

Wybierz wydział:

Urząd Gminy w Zbójnej

ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna

tel.: 86 2140029
e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

Kurpie to region położony w północno-wschodniej części Mazowsza, nazwanej (wraz z Mazurami) przez Oskara Kolberga Mazowszem Starym, któremu poświęcił jeden z tomów swego monumentalnego dzieła Lud, jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania (...), pieśni, muzyka i tańce (Mazowsze T. IV). We wstępie pisał: Me masz podobno w Królestwie smutniejszej okolicy nad puszczę Myszeniecką (...). Me ujrzysz tam, jak tylko wydmy piaszczyste, obszerną przestrzeń ziemi lotnym piaskiem zasy­paną i do uprawy mniej zdatną. Bagna błotniste i lasy nikczemne, bo na lichym gruncie nawet sos­nowe drzewo tępo i krzywo rośnie. Obszar ten nazywany jest Puszczą Zieloną. Jego mieszkańcy już przez Kolberga określani byli Puszczakami lub Kurpiami.

Kurpie jako region słyną z kilku specyficznych tylko dla tego regionu wytworów kulturalnych. Najsłynniejsze z nich to wyroby z bursztynu powstające tutaj od początku 17 wieku, inne to kurpiowskie wycinanki, rzeźby i palmy wielkanocne.
Wycinanki robiły tylko i wyłącznie kobiety. Przedstawiają one rozmaite figury, smoki, kwiaty i różnych dziwacznych zwierząt. Kiedyś wycinanki te służyły do ozdabiania kurpiowskich chat, teraz są one ciekawymi pamiątkami z tego regionu.
Mężyźni na kurpiach trudnili się głównie rzeźbiarstwem. Tworzyli oni przede wszystkim rzeźby religijne np. rzeźba Pana Jezusa Frasobliwego. Większe figury stawiane były na rozstajach dróg i przy drogach we wsiach. Do dzisiaj jeszcze we wsiach pozostał zwyczaj aby na nabożeństwa "majowe", "czerwcowe" lub różaniec spotykać się przy przydrożnych krzyżach i figurach.


„Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Osowiec”.

W dniu 26 listopada 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Osowcu reprezentowana przez Pana Krzysztofa Piankę i Franciszka Pastorczyka podpisała umowę o dofinansowanie projektu p.t.: „Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Osowiec”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiotem operacji jest doposażenie miejsca spotkań integracyjnych poprzez zakup drobnego wyposażenia, drzwi zewnętrznych oraz ułożenie terakoty na schodach wejściowych.
więcej

„Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Osowiec”.

W dniu 26 listopada 2013 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Osowcu reprezentowana przez Pana Krzysztofa Piankę i Franciszka Pastorczyka podpisała umowę o dofinansowanie projektu p.t.: „Stworzenie miejsca spotkań integracyjnych mieszkańców wsi Osowiec”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów, Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przedmiotem operacji jest doposażenie miejsca spotkań integracyjnych poprzez zakup drobnego wyposażenia, drzwi zewnętrznych oraz ułożenie terakoty na schodach wejściowych.
więcej

Czy twój biznes ma sens?

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w ramach kampanii społecznej „2014 rokiem przedsiębiorczości. Postawmy na siebie” organizuje cykl bezpłatnych konsultacji z ekspertami z funduszu inwestycyjnego, posiadającymi duże doświadczenie w ocenie i inwestowaniu w nowe firmy.
więcej

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW na 2014

W załączeniu harmonogram.
więcej

Wykaz podręczników

w Gimnazjum w Zbójnej w roku szkolnym 2014-2015
więcej

Nieograniczony dostęp do zbiorów Biblioteki Narodowej.

Odwiedź cyfrowa bibliotekę
Dziś jest to możliwe dzięki Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona, ukrytej pod adresem internetowym www.polona.plDo cyfrowego repozytorium wpływa codziennie ponad 70000skanów obejmujących nawet do 2000 obiektów, także tych wydobytych ze skarbca Narodowej Książnicy: książek, czasopism, pocztówek, fotografii, grafik, map, nut i rękopisów. Najnowsza technologia umożliwia czytelnikom wnikliwie przestudiowanie każdego dokumentu, wydrukowanie skanu w dobrej rozdzielczości, a nawet stworzenie własnej kolekcji najciekawszych obiektów. Warto podkreślić, że większość obiektów umieszczonych w Polonie znajduje się w Domenie Publicznej, co pozwala użytkownikom na ich kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie bez ograniczeń. W związku z tym, zachęcamy do korzystania z nowego, wygodnego narzędzia pracy, nauki i rozrywki jakim jest www.polona.pl
więcej

Zasady optymalnej segregacji odpadów obowiązującej na terenie Gminy Zbójna

Stanowisko Ministerstwa Środowiska w związku z ustalonymi zasadami segregowania odpadów. W związku z zapytaniami ze strony właścicieli nieruchomości odnośnie ustalonych w gminach zasad segregowania odpadów komunalnych uprzejmie informujemy, że w ustawie o odpadach zdefiniowane zostało selektywne zbieranie jako zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.
więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna

foto
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa wodociągu w obrębie Osowiec i Ruda Osowiecka
więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Zbójna

foto
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- budowa wodociągu w obrębie Osowiec i Ruda Osowiecka
więcej


ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie
Wojewody Podlaskiego
więcej

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zawiadamia o zamiarze przystąpienia do opracowania projektów planów zadań ochronnych dla 4 obszarów Natura 2000 w województwie podlaskim: Jelonka PLH200019, Mokradła Kolneńskie i Kurpiowskie PLH200020, Torfowiska Gór Sudawskich PLH200017 i Dolina Szeszupy PLH 200016
więcej

Pierwsza pomoc osobie nieprzytomnej oddychającej - pozycja bezpieczna

Utrata przytomności jest stanem zagrożenia życia. W jej następstwie może bowiem dojść do niedrożność dróg oddechowych na skutek ich zablokowania językiem lub zalania śliną czy treścią żołądka. Ponadto utrata przytomności jest najczęściej efektem urazu, wstrząsu lub stanu chorobowego, co dodatkowo zagraża zdrowiu bądź życiu poszkodowanego. Dlatego umiejętność udzielenia pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej jest niezwykle ważna. Omówmy zatem podstawowe czynności, które powinniśmy podjąć w przypadku utraty przytomności przez osobę dorosłą.
więcej

"NOWE PERSPEKTYWY"

foto
REKRUTACJA NA ROK 2012/2013 W JEDNOSTKACH OHP W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
więcej

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!

foto
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
więcej

Stypendia w ramach projektu "Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2012"

Stypendia unijne przyznawane są uczniom zameldowanym na pobyt stały na terenie województwa podlaskiego, odbywającym naukę w systemie dziennym, wszystkich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej w województwie podlaskim. Stypendia przyznaje Zarząd Województwa Podlaskiego według zasad określonych w Regulaminie, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVIII/188/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 kwietnia 2012 r. (DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.1430)
więcej

Poświęcenie figury św. Floriana w Zbójnej

foto
Przy budynku OSP w Zbójnej została wyświęcona figura świętego Floriana patrona strażaków.
więcej

Weź udział w badaniu ankietowym dotyczącym funkcjonowania na obszarach chronionych

Badanie opinii mieszkańców gminy oraz władz lokalnych dotyczące funkcjonowania na obszarach prawnie chronionych
więcej


Aktualizacja danych na temat potrzeb w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej

W związku z pracami prowadzonymi w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej związanymi z weryfikacją i aktualizacją danych zawartych w mapach popytu na usługi telefonii stacjonarnej oraz dostępu do Internetu zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji na temat potrzeb mieszkańców gminy na temat potrzeb użytkowników w zakresie dostępu do usług telefonii stacjonarnej, internetu szerokopasmowego.
więcej


Ogłoszenie o naborze do projektu pt. „Wygrajmy z bezradnością”

foto
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej przystępuje do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki społecznej. Projekt „Wygrajmy z bezradnością” adresowany jest do osób bezrobotnych oraz nieaktywnych zawodowo, jednocześnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbójnej.
więcej