BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO

Zbójna, 2005.01.07 SG.341-3/05

1.Zamawiający: Wójt Gminy Zbójna 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8
woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29.
2. Ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę 30.000 litrów oleju napędowego
do pojazdów mechanicznych , będących własnością Gminy Zbójna w 2005 roku.
3. Termin realizacji zamówienia: od 27 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
4. Miejsce realizacji zamówienia: stacja paliw Wykonawcy – tankowanie bezpośrednio
do zbiorników pojazdów.
5. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
6. Postępowanie będzie prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.)
7. Pracownikiem uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest
Anna Górak – Sekretarz Gminy,
w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-60, pokój Nr 9 w Urzędzie Gminy Zbójna.
8. Warunkiem udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
jest spełnienie warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1/ posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi ( uwierzytelniona kopia ),
2/ oświadczenie wykonawcy, że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie
art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8 w terminie
do dnia 24 stycznia 2005 r. godzina 1200.
10. Termin i miejsce otwarcia ofert: 24 stycznia 2005 r. godzina 12 00 w siedzibie
zamawiającego - pokój Nr 9.
11. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert, po spełnieniu warunków,
jest cena 100 %- 1 litra oleju napędowego, uwzględniająca podatek VAT.
12. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być sygnowane podpisem oferenta. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres wykonawcy, pieczątkę nagłówkową firmy
oraz podpis i pieczątkę imienną osób upoważnionych do występowania w imieniu Wykonawcy.
Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona „Olej napędowy - nie otwierać przed 2005.01.24 godz. 1200”
13. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 2005.01.07 do 2005.01.24
oraz zamieszczenie na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl.
14. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, po otrzymaniu wniosku od oferenta.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Data powstania: czwartek, 6 sty 2005 10:45
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 30 lis 2005 14:44
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1264 razy