BIP Gminy Zbójna

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO

SG.341-10/04 Zbójna, dnia 2004.09.29
1.Zamawiający: Wójt Gminy Zbójna 18-416 Zbójna ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8 woj. podlaskie, tel./fax. ( 0-86) 214-00-29, e-mail: ugzbojna@lo.home.pl

2. Ogłasza przetarg nieograniczony na : usługi bankowe, polegające na udzieleniu kredytu obrotowego na wydatki bieżące, nie znajdujące pokrycia w dochodach Gminy Zbójna w wysokości 1.000.000,00 zł
( słownie : jeden milion złotych) na następujących warunkach spłaty:
1/ spłata kredytu w okresie 36 miesięcy, w ratach miesięcznych, w tym w 2005 r. wysokość spłat ogółem 50.000,00 zł , w 2006 roku wysokość spłat ogółem 300.000,00 zł
i w 2007 r. wysokość spłat ogółem 650.000,00 zł
2/ karencja w spłacie rat 2 miesiące,
3/ pierwsza rata płatna 01.01.2005 r.,

3. Termin realizacji zamówienia : od 2 listopada 2004 r. do 30 października 2007 r.

4. Miejsce realizacji zamówienia: Urząd Gminy Zbójna.

5. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

6. Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Parzych – Skarbnik Gminy, w godzinach 8 –15, tel. (0-86) 214-00-03, pokój Nr 10 w Urzędzie Gminy Zbójna.

7. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest spełnienie warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1/ posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, i prowadzenie działalności bankowej zgodnie z wymaganiami ustawowymi ( uwierzytelniona kopia ),
2/ oświadczenie wykonawcy, że nie jest wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3/ oferta powinna zawierać łączny koszt udzielenia kredytu, w ciągu całego okresu spłaty,
z uwzględnieniem odsetek, wszelkich prowizji bankowych, marż itp. oraz harmonogram spłaty kredytu.

8. Miejsce i termin składania ofert: siedziba zamawiającego – pokój Nr 8 w terminie do dnia 25 października 2004 r. godzina 1000.

9. Termin i miejsce otwarcia ofert: 25 października 2004 r. godzina 10 00 w siedzibie zamawiającego - pokój Nr 8.

10. Kryteria wyboru ofert: Jedynym kryterium wyboru ofert – 100 % , po spełnieniu warunków przez oferenta, jest łączny koszt kredytu w całym okresie spłaty na warunkach określonych w pkt 2 i z uwzględnieniem wszystkich odsetek ( przy wysokości oprocentowania z zastosowaniem wskaźnika VIBOR 1-miesięcznego na dzień 29.09.2004 r. ), marż, prowizji i innych opłat bankowych.

11. Oferta powinna być sporządzona w 1 egzemplarzu w formie pisemnej, w języku polskim. Ewentualne poprawki i skreślenia muszą być sygnowane podpisem wykonawcy. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą zawierać nazwę i adres wykonawcy, pieczątkę nagłówkową banku oraz podpis i pieczątkę imienną osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy.
Zamknięta koperta zawierająca ofertę powinna być oznaczona „ Usługi bankowe
nie otwierać przed 2004.10.25 godz. 1000”

12. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna nieodpłatnie w Urzędzie Gminy Zbójna, 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, pokój Nr 8 lub za zaliczeniem pocztowym, ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, po otrzymaniu wniosku od oferenta.

13. Ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego w terminie od dnia 2004.09.29 do 2004.10.25 oraz umieszczenie na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzyński.pl/bip

Wójt Gminy Zbójna: Zenon Białobrzeski
Data powstania: czwartek, 30 wrz 2004 09:31
Data opublikowania: czwartek, 30 wrz 2004 09:35
Data przejścia do archiwum: środa, 30 lis 2005 14:44
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1599 razy