BIP Gminy Zbójna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbójnej w związku z planowaną realizacją projektu: "Wygrajmy z bezradnością” ogłasza nabór na stanowisko:

OBSŁUGA PRAWNA PROJEKTU Forma zatrudnienia: umowa zlecenie (obejmujący okres realizacji projektu tj. 17.06.2013 – 30.11.2013) – max 10 godz.
Zbójna, 05.06.2013 r.

Wymagania niezbędne:
Osoby fizyczne:
wykształcenie wyższe prawnicze
• minimum 2-letnie doświadczenie na stanowisku związanym obsługą prawną
• doświadczenie w obsłudze prawnej projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym funduszy unijnych,
• znajomość Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i związanych z nim zagadnień prawnych,
• znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji i finansowaniu projektów unijnych (szczególnie prawa zamówień publicznych i ustawy o finansach publicznych),
• niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
Instytucje prawnicze/kancelarie:
Prowadzenie działalności przez osoby lub zatrudnianie osób posiadających kwalifikacje przewidziane dla osób fizycznych w niniejszym konkursie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
Obsługa prawna projektu w szczególności:
• Sprawdzanie zgodności działań związanych z zastosowaniem Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Ustawy o finansach publicznych – Postępowania dotyczące wyłaniania kadry administracyjnej i dydaktycznej oraz wszelkie postępowania dotyczące wyłaniania dostawców i wykonawców do projektu.
• Sprawdzanie zgodności działań z POKL, wytycznymi UE w zakresie realizacji projektów EFS.
• Sprawdzanie dokumentacji projektu w zakresie zgodności z prawem.
• Opracowywanie wzorów dokumentacji projektu (umowy, uchwały, pisma wymagające interpretacji prawnej)
• Współpraca z Kierownictwem projektu w zakresie wszelkich zagadnień prawnych wynikłych na etapie realizacji projektu.

Wymagane dokumenty:
• osoby fizyczne - życiorys zawodowy ;
• Instytucje prawnicze/kancelarie: zgłoszenie ofertowe z oświadczeniem o prowadzeniu działalności przez osoby lub zatrudnianie osób posiadających kwalifikacje przewidziane dla osób fizycznych w niniejszym konkursie.
Dokumenty pożądane:
• kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających ukończenie studiów, kursów i szkoleń, ukończenie aplikacji prawniczej.
Przy wyborze zamawiający będzie się kierował kryteriami art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych biorąc pod uwagę możliwości zapisane w budżecie projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru jednego lub kilku osób/instytucji.
Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów na adres:

GOPS w Zbójnej
ul. Łomżyńska 64
18-416 Zbójna
pokój: GOPS w Zbójnej – nr 3
z dopiskiem: Obsługa prawna Projektu

w terminie do dnia 12 czerwca 2013 roku do godz. 15.00 (data wpływu)

Aplikacje, które wpłyną do GOPS w Zbójnej po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na tablicy informacyjnej GOPS w Zbójnej, na stronie internetowej www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip


Do wymaganych dokumentów proszę dołączyć następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).


Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 5 cze 2013 22:46
Data opublikowania: środa, 5 cze 2013 22:51
Opublikował(a): Renata Bajno
Zaakceptował(a): Renata Bajno
Artykuł był czytany: 695 razy