BIP Gminy Zbójna

STATUT GMINY ZBÓJNA

UCHWAŁA NR XVIII/95/09
RADY GMINY ZBÓJNA
z dnia 30 czerwca 2009

w sprawie Statutu Gminy Zbójna

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337. z 2007r, Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz.420 / uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Statut Gminy Zbójna zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr III/17/02 Rady Gminy Zbójna z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Zbójna (Dz.Urz. Województwa Podlaskiego Nr 18, poz. 487 z dnia 22 lutego 2003 roku).
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Przewodniczący
Jan Gawrych

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 5 cze 2013 14:17
Data opublikowania: środa, 5 cze 2013 14:20
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1191 razy