BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie nr 158/12

w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Zbójna z przeznaczeniem na cele publiczne.
Zarządzenie Nr 158/12
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 4 października 2012 roku


w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Zbójna z przeznaczeniem
na cele publiczne.

Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, i z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r, poz. 567) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 Nr 106, poz. 675,
Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908,
poz. 951) oraz § 11 ust.1 i ust. 2 pkt 7 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia
23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata Wójt Gminy Zbójna zarządza,
co następuje:
§ 1.

1. Nabywa się na własność Gminy Zbójna działkę gruntu, położoną
we wsi Dobry Las, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 113/1 o powierzchni
0,2140 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej KW. 44596 od współwłaścicieli działki
Jadwigi i Gabora Lörinczych, zam: 18-400 Łomża ul. Wąska 95.
2. Wynegocjowana wartość działki gruntu wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
3. Działkę gruntu, o której mowa w ust.1 nabywa się z przeznaczeniem na cele publiczne,
tj. na drogę.

§ 2.
Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina Zbójna.

§ 3.
Wykonanie zarządzenia i przygotowania dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 5 paź 2012 08:44
Data opublikowania: piątek, 5 paź 2012 08:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:51
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 955 razy