BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie nr 157/12

w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Zbójna z przeznaczeniem na cele publiczne.
Zarządzenie Nr 157/12
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 4 października 2012 roku


w sprawie nabycia nieruchomości na własność Gminy Zbójna z przeznaczeniem
na cele publiczne.


Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558,
Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, i z 2009 r.
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149,
poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r, poz. 567) i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 Nr 106, poz. 675,
Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908,
poz. 951) oraz § 11 ust.1 i ust. 2 pkt 7 Uchwały Nr VI/34/99 Rady Gminy Zbójna z dnia
23 czerwca 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości
oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata a także na podstawie ugody sądowej z dnia 27 września 2012 r. zawartej przed Sądem Rejonowym w Łomży Wydział Cywilny pomiędzy Panią Haliną Chrzan a Gminą Zbójna, Wójt Gminy Zbójna zarządza,
co następuje:

§ 1.

1. Nabywa się na własność Gminy Zbójna działkę gruntu, położoną
we wsi Zbójna, oznaczoną w ewidencji gruntów Nr 718/2 o powierzchni 0,17 ha,
od Pani Haliny Chrzan zam: 78-600 Wałcz ul. Kilińczaków 54-58/6.

2. Ustalona w trakcie ugody sądowej wartość działki gruntu wynosi 50.000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Gmina Zbójna dodatkowo dokona zwrotu opłaty sądowej w wysokości 721,50 zł
(słownie: siedemset dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt groszy).

4. Kwoty, o których mowa w ust. 2 i 3 zostaną przelane z konta Urzędu Gminy Zbójna
na konto Pani Haliny Chrzan, w dniu podpisania aktu notarialnego.

5. Działkę gruntu, o której mowa w ust.1 nabywa się z przeznaczeniem na cele publiczne,
tj. Gminnego Ośrodka Kultury w Zbójnej, który został wzniesiony ze środków Gminy
Zbójna.§ 2.

1.Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina Zbójna.


§ 3.

Wykonanie zarządzenia i przygotowania dokumentów do sporządzenia aktu notarialnego powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski
Kontrasygnata Skarbnika Gminy:

Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 4 paź 2012 14:55
Data opublikowania: czwartek, 4 paź 2012 14:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:51
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 839 razy