BIP Gminy Zbójna

Zarządzenie nr 156/12

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Zbójna, przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.
Zarządzenie Nr 156/12
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 4 października 2012 rokuw sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy Zbójna,
przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej.


Na podstawie art. 30 ust.1, pkt 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 z 2012 r. poz. 567) oraz art. 25 ust.1, art. 35 ust.1 – 2, art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200,
poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r.
poz. 908 , poz. 951 Wójt Gminy Zbójna zarządza, co następuje:


§ 1

1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji
gruntów Nr 745/32, o powierzchni 0,0345 ha położoną we wsi Zbójna, stanowiącą
własność Gminy Zbójna, posiadającą Księgę Wieczystą KW LM1L/00024959/8
o wartości 4,399,00 zł (słownie: cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć
złotych ), zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
2. Nieruchomość, o której mowa w ust.1 przeznacza się do sprzedaży w formie
bezprzetargowej, na rzecz Danuty Doroty i Andrzeja Banachów, zam. 18-416 Zbójna
ul. Nowa Nr 7, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki
przyległej.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Zbójna,
w Sołectwie Zbójna i na stronie internetowej www.zbojna.powiatlonzynski.pl


§ 3

Wykonania zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.


Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski


Załącznik
do Zarządzenia Nr 156/12
Wójta Gminy Zbójna
z dnia 4 października 2012 r.
Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w formie bezprzetargowej,
na rzecz Danuty Doroty i Andrzeja Banachów,
zam. 18-416 Zbójna ul. Nowa Nr 7,
z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej,
zgodnie z art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),Nr
działki Pow.
w ha
Położenie Nr
księgi
wieczystej Cena
w zł Przeznaczenie
w planie zagospodarowania
przestrzennego Opis nieruchomości

745/32
0,0345
Zbójna
KW.
LM1L/
00024950/8
4.399,00
+ podatek VAT
wg 23 % stawki , tj. 1.011,77
Brak jest planu zagospodarowania
na ten obszar. Nieruchomość przeznaczona
na cele rolne. Działka niezabudowana,
o kształcie regularnym,
położona
w zabudowanej domami jednorodzinnymi części wsi Zbójna.


Pliki do pobrania:

Data powstania: czwartek, 4 paź 2012 12:27
Data opublikowania: czwartek, 4 paź 2012 12:29
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:50
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 853 razy