BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- DROGA W DĘBNIKACH

Przebudowa drogi gminnej nr 104461B w Dębnikach.
02.12.2011r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Przebudowa drogi gminnej nr 104461B w Dębnikach.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2
07-410 Ostrołęka
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryterium wyboru (najniższa cena) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert (cena ):
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)
1. STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
Adres do korespondencji:
STRABAG Sp. z o.o.
Hryniewicze 75/1, 15-213 Białystok.
71,66 pkt

2.
Eurovia Polska S.A. Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
555-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji:
ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok
60,76 pkt
3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „OSTRADA” Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2
07-410 Ostrołęka 100 pkt
4. UNIBEP S.A.
Ul. 3 Maja 19
17-100 Bielsk Podlaski
MAKBUD Odz. UNIBEP S.A. w Łomży
ul. Poligonowa 12
18-402 Łomża 86,02 pkt
5. Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego sp. z o.o.
ul. Sikorskiego 156
18-400 Łomża
75,21 pkt

6. BIK-PROJEKT Sp. Z o.o.
w Łomży
ul. Poligonowa 32
18-400 Łomża 96,62 pktNa przedmiotowy przetarg wpłynęło 6 ofert.
Nie odrzucono żadnej oferty.
Nie wykluczono żadnego Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon Białobrzeski

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 2 gru 2011 11:47
Data opublikowania: piątek, 2 gru 2011 12:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:39
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1099 razy