BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ-Przebudowa drogi gminnej nr 104461B w Dębnikach.

WYJAŚNIENIA treści SIWZ znak UE.271.1.7.2011 dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa drogi gminnej nr 104461B w Dębnikach.

WYJAŚNIENIA

treści SIWZ znak UE.271.1.7.2011
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Przebudowa drogi gminnej nr 104461B w Dębnikach.
W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.1.7.2011, Zamawiający:
Gmina Zbójna , 18-416 Zbójna, ul. Łomżyńska 64, reprezentowana przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnienia na następujące pytania i wątpliwości Wykonawców:

1. Prośba o załączenie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
2.Sprawdzenie i podanie prawidłowej ilości krawężnika (poz. 19 przedmiaru robót)- naszym zdaniem ilość krawężnika jest zaniżona.
3. Na planie sytuacyjnym wskazano do przestawienia istniejące ogrodzenia. Roboty te nie są ujęte w przedmiarze robót. Prosimy o wyjaśnienie czy roboty związane z przestawieniem ogrodzeń objęte są zamówieniem. Jeżeli tak to prosimy o dokonanie odpowiednich zmian w przedmiarze robót i wzorze kosztorysu ofertowego.Odpowiedź:

Ad. 1
Załącza się Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w załączniku.

Ad.2
Ilość krawężnika jest prawidłowa. Proszę przyjąć wartości zgodne z przedmiarem.

Ad. 3
Roboty ujęte na planie sytuacyjnym dotyczące przestawienia ogrodzeń nie są objęte zamówieniem, dlatego też nie stanowią elementu przedmiaru i kosztorysu ofertowego.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

Zenon Białobrzeski

Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 18 lis 2011 11:13
Data opublikowania: piątek, 18 lis 2011 11:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1032 razy