BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobry Las
16.09.2011r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobry Las
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
BIK-PROJEKT Sp.z o.o.
18-400 Łomża
ul. Poligonowa 32
Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryteria wyboru (cena brutto) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętych kryteriach:
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1.
BIK-PROJEKT Sp.z o.o.
18-400 Łomża
ul. Poligonowa 32
100 pkt

2.
UNIBEP S.A. oddział MAKBUD w Łomży
18-402 Łomża
ul. Poligonowa 12
95,94 pkt

3.
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. Zo.o.
18-400 Łomża
ul. Sikorskiego 156
86,23 pkt


Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 oferty.
Nie odrzucono oferty.
Nie wykluczono Wykonawcy z postępowania.


Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.

Wójt Gminy Zbójna
Zenon BiałobrzeskiPliki do pobrania:

Data powstania: piątek, 16 wrz 2011 12:53
Data opublikowania: piątek, 16 wrz 2011 12:55
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1014 razy