BIP Gminy Zbójna

WYJAŚNIENIA III DO SIWZ

Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobry Las
Zbójna, dnia 06.09.2011r.
WYJAŚNIENIA III
treści SIWZ znak UE.271.1.6.2011
dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
Podniesienie walorów turystycznych wsi Dobry Las

W odpowiedzi na pytania do SIWZ, znak: UE.271.1.6.2011, Zamawiający:
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gminę Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), udziela wyjaśnień na pytania i wątpliwości Wykonawców oraz umieszcza na stronie internetowej informację, o którą zwracają się Wykonawcy:

1. Zgodnie z SIWZ pkt III Opis przedmiotu zamówienia „Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania kosztorysu ofertowego na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów robót i dołączenia go do formularza ofertowego” W piśmie „WYJAŚNIENIA II” z dn. 01.09.2011 Zamawiający zamieścił zapis, że wycenę należy sporządzić „zgodnie z projektami”. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przedmiarach załączonych na jego stronie internetowej, jeśli wykonawca uzna ilości i opisy zawarte w przedmiarach za niezgodne z projektem?

Odpowiedzi:

Ad.1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przedmiarach jeżeli opisy zawarte w przedmiarach są niezgodne z projektem.

Wobec udzielanych odpowiedzi na pytania i wątpliwości Wykonawców na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), wyjaśnienia te umieszcza się również na stronie internetowej : www.zbojna.powiatlomzynski.pl/bip w menu tematycznym Przetargi.

Zenon Białobrzeski
Wójt Gminy Zbójna

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 6 wrz 2011 12:17
Data opublikowania: wtorek, 6 wrz 2011 12:19
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:38
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1043 razy