BIP Gminy Zbójna

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu w Gminie Zbójna w miejscowościach: Gawrychy ok. 8,5 km, Kuzie ok. 12,9 km, Wyk ok. 7,4 km, Popiołki ok. 8,3 km, Osowiec ok. 6,1 km, Kolonia Budniki ok. 3 km, Jurki ok. 4 km oraz ok. 222 przyłączy o dł. ok. 8,0 km”.

05.09.2011r.
ZAWIADOMIENIE
o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie:
„Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę wodociągu w Gminie Zbójna w miejscowościach: Gawrychy ok. 8,5 km, Kuzie ok. 12,9 km, Wyk ok. 7,4 km, Popiołki ok. 8,3 km, Osowiec ok. 6,1 km, Kolonia Budniki ok. 3 km, Jurki ok. 4 km oraz ok. 222 przyłączy o dł. ok. 8,0 km”.
Urząd Gminy Zbójna obsługujący Gmina Zbójna reprezentowaną przez Wójta Gminy Zbójna na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. Zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego – zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana oferta firmy:
Zakład Obsługi Inwestycji
„Komplex-Bud”
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18C/4

Uzasadnienie wyboru:
Oferta w/w firmy odpowiada wymaganiom przedstawionym SIWZ i została oceniona – jako najkorzystniejsza. W oparciu o określone w SIWZ kryteria wyboru (cena brutto) – otrzymała maksymalną ilość punktów (100 pkt).
Lista ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną ofertom w przyjętych kryteriach:
Nr oferty
Firma oraz adres wykonawcy
Ocena oferty (w punktach)

1.
Zakład Obsługi Inwestycji
„Komplex-Bud”
11-500 Giżycko, ul. Królowej Jadwigi 18c/4
100 pkt.

2.
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe-Handlowe RAW

Robert Wojnowicz
90-030 Łódź, ul. Nowa 29/31
72,19 pkt

3.
Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji sp.zo.o.
85-065 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 15
43,58 pkt


Na przedmiotowy przetarg wpłynęły 3 ofert.
Nie odrzucono oferty.
Nie wykluczono Wykonawcy z postępowania.

Przewidywany termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust.2 nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.1, albo 10 dni jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób.
Wójt Gminy Zbójna
Zenon BiałobrzeskiPliki do pobrania:

Data powstania: poniedziałek, 5 wrz 2011 08:23
Data opublikowania: poniedziałek, 5 wrz 2011 08:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 19 mar 2015 08:37
Opublikował(a): Bajno Michał
Zaakceptował(a): Bajno Michał
Artykuł był czytany: 1132 razy